وضعیت بازارمسکن درآغازسال جدید | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

وضعیت بازارمسکن درآغازسال جدید

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15563 بازدید
وضعیت بازارمسکن درآغازسال جدید

به گزارش ملکیتا ،این روزهابازار مسکن شهر تهران کساد است؛زیراکه خریداران وفروشندگان درتعطیلات نوروزی به سرمی برندوبیشتردفاترمشاوراملاک تعطیل می باشد.درضمن هنوزسطح قیمت های جدید کشف نشده وفعالان بازاردرانتظاراثرگذاری متغیرهای اقتصادی وسیاسی بربازارملک هستند.

درحال حاضر به نظرمی رسدکمی انتظارات تورمی بربازارسایه افکنده وبعضی مالکان با گذشت 11روز از آغاز سال جدیدنرخ ها رابه روز کرده اند.مهمترین عامل به روزرسانی قیمت ها اثرات ذهنی تغییرسال می تواند باشد.البته درحال حاضربنابه گفته مشاوران املاک هیچگونه معاملاتی شکل نمی گیردوبعضی قیمت ها به شکل اسمی تغییرکرده است.

با این حال چشم اندازبازارمسکن مبهم است.عده ای اعتقاددارند باتوجه به افزایش 27درصدی نرخ دستمزدوتورم عمومی،قیمت مسکن می تواندتا30درصدافزایش پیداکند.تعدادی دیگربراین باورندباتوجه به اینکه دریک سال گذشته قیمت مسکن بیشترازتورم عمومی رشد کرده وظرفیت آن محدود است.

درضمن دربازارمسکن شهرتهران عمده واحدهای عرضه شده برای فروش آپارتمان های بزرگ متراژواقع درنیمه جنوبی تشکیل می دهدوکمبودواحدهای کوچک متراژمحسوس است.

کارشناس بازار مسکن ،حسن محتشم درتحلیل شرایط کنونی وپیش بینی این بازار درسال جاری گفت:ساخت یک میلیون مسکن به صورت سالیانه درکناربهبودروابط بین الملل که نشانه های آن آخرسال قبل بروز کرد،می تواندباعث تقویت ارزش پول ملی،بالارفتن اشتغال ،به وجودآمدن تعادل بین عرضه وتقاضای مسکن،رشدصنایع وابسته وافزایش سطح رفاه عمومی شودودرمهارتورم وحتی ریزش قیمت مسکن تأثیرقابل توجهی دارد.

وی درمورد افزایش 27درصدی دستمزد کارگران در سال جاری اظهارنمود:درهزینه تولیدمحصولات صنایع وکارخانجات این عدداثرمی گذارد.مؤلفه های دیگری مانندمالیات برارزش افزوده که دولت قصدداردازتولیدکنندگان مواداولیه اخذکند وبه اضافه افزایش خدمات وعوارض شهرداری،نظام مهندسی وسودمتعارف سازندگان باعث به تغییرقیمت تمام شده مسکن خواهد شد.اما امیدواری هایی هم وجودداردکه به ویژه می توان به تحولات اخیرسیاست خارجی وبهبودروابط باکشورهای همسایه اشاره کرد.اگراین توافقات باعث تقویت  ارزش پول ملی شود،ثبات بازارمسکن وحتی ریزش قیمت هادورازدسترس نخواهد بود.

نظرات خودتان رازیراین خبربامابه اشتراک بگذارید

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support