آیا ساخت وسازباکارت اعتباری مصالح شدنی است؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

آیا ساخت وسازباکارت اعتباری مصالح شدنی است؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14844 بازدید
آیا ساخت وسازباکارت اعتباری مصالح شدنی است؟

با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه سیمان،فولادوآهن آلات بسیاری ازسازندگان با مشکل گرانی وهمچنین کمبودمصالح ساختمانی روبروشده اندکه همین موضوع خودموجب کاهش صدورپروانه ساختمانی ومیزان ساخت وساز درکل کشورشده است که این خودزمینه سازنگرانی بسیاری ازسازندگان وانبوه سازان شده است که بانک مسکن دوباره به فکرارائه کارت مصالح ساختمانی برای سازندگان وانبوه سازان بیافتدکارتی که درسال های قبل همچنان باابهامات بسیارزیادی باقی مانده است.

دررابطه با همین موضوع دبیرانجمن انبوه سازان مسکن استان تهران ایرج رهبر،با بیان اینکه مشخص نیست بانک هابااستفاده ازچه معیاری اقدام به کارت مصالح ساختمانی می کنند،بیان نمود:ارائه کارت مصالح ساختمانی یک سیاست شکست خورده ای است که نبایداجرا شودوهنوزبرای متقاضیان اجرای این طرح ابهامات بسیارزیادی دارد.

وی ادامه داد:زمانی که می توان ازتولیدکننده مصالح ساختمانی باتخفیف خریداری کرد ویا دولت درقالب پیش خریدبرخی ازمصالح ساختمانی را به ویژه فولادوسیمان همکاری کرده وآن رادراختیارسازندگان قرار دادچه معنایی داردکه این مصالح درقالب کارت ارائه شود.

ایرج رهبر بابیان اینکه کارت مصالح ساختمانی برای بسیاری از سازندگان باسودهمراه است وچنانچه دولت قراراست تسهیلاتی برای خریدمصالح به متقاضیان دهدچرا این طرح را درقالب کارت اجرایی می کند؟ادامه داد:درچندماه قبل افزایش قیمت مصالح ساختمانی باعث شده که بسیاری ازسازندگان ریسک کمتری برای ورودبه بازارساخت وسازکنند.

وی با تآکیدبراینکه درچندماه قبل قیمت فولاد4برابرگران ترشده است،اظهارنمود:ساخت مسکن با این میزان افزایش قیمت برای سازنده به صرفه نیست وهمین موضوع موجب می شود که درساخت مسکن میزان مشارکت سازندگان کاهش یابد.

مدتی پیش مدیرعامل بانک مسکن ازنهایی شدن صدورکارت مصالح ساختمانی خبرداد.کارتی با مبلغ 50تا100میلیون تومان که بنا به گفته رئیس این بانک برای پیشبردبرنامه ساخت یک میلیون مسکن رئیس جمهوردنبال می شود.

مدیرعامل بانک مسکن اعلام نمودکه وعده دولت برای ساخت به صورت سالیانه یک میلیون واحدمسکونی شدنی است ودراین مورد بایستی تمام نهادها وسازمان های ذی ربط بااتفاق نظرکنارهم باشندتا این هدف محقق شود.

محمودشایان بیان کرد:صدورکارت اعتباری مصالح ساختمانی درحال پیگیری می باشدتا بتوانیم قسمتی ازتسهیلات خردمسکن رادراین قالب ارائه دهیم.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support