بازار مسکن درسال 1402به کدام سو می رود؟ | ملکیتا

بازار مسکن درسال 1402به کدام سو می رود؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

19 روز پیش 3470 بازدید
بازار مسکن درسال 1402به کدام سو می رود؟

درسال1402بازارمسکن به غیرقابل پیش بینی ترین حالت ممکن رسیده است؛چون ازیک طرف انتشارآمارهای رسمی که به طورمستمرماهی یک دفعه دردسترس عموم قرارمی گرفت،متوقف شده وازطرف دیگرسیاست های دولت درهاله ای ازابرمه آلودپنهان شده است.

دولت اصرار دارددربخش هایی مثل مالیات یااجاره بااعمال فشاربه مالکان وفعالان بازار،تصویرمدافع حقوق مردم راازخودبه نمایش بگذاردکه همچنان دغدغه هایی ازاین جانب احساس می کند،ولی هرموقع پای پرداخت تسهیلات وکمک های دولتی وسط بیاید،حاضرنیست سودواقساط تسهیلات رامتناسب باتوان واقعی متقاضیان تعیین کند.تورم ازیک سوووانتظارات وتوقعات بخش عرضه نیز از سوی دیگربازارمسکن را به دندان گرفته اندوهرکدام به سمتی می کشند.دراین میان خریداران مصرفی مسکن ومستأجران هستندکه تنها مانده اند وفشارسنگینی راتحمل می کنند.

درپایتخت قیمت تمام شده ساخت یک واحد100متری ممکن است به سه میلیاردتومان برسد.درضمن این هزینه جدای قیمت زمین ومخارجی مانندنصب شیرآلات،کف پوش،کابینت هاوسایرمواردموردنیازبرای کامل شدن واحددرنظرگرفته شده است.مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهرتهران،خشایارباقرپورقیمت ساخت هرمترمربع واحدمسکونی را30میلیون تومان عنوان کرده،اماتأکیددارد:هزینه ساخت یک متربنای مفیدرابایدجدا ازمسائلی مانندشیرآلات لاکچری ومشاعاتی ازجمله استخروسالن سینما محاسبه کرد.

حداقل زمان اجرای یک پروژه مسکونی درحال حاضربین 1/5تا 2سال است واگرفرآیندصدورپروانه راباطول یک تادوسال به آن اضافه کنیم،کل پروسه ساخت حدودچهارسال زمان می برد،بنابراین اگرهمین امروزساخت مسکن رادر(قالب پروژه های بزرگ)شروع کنیم،حداقل سه تاچهارسال آینده آماده می شود.

انتشارگزارش رسمی بازارمسکن که قبل به صورت مستمرومنظم توسط بانک مرکزی دراختیارعموم قرارمی گرفت،ازآذرماه1401متوقف شده است،ولی قیمت مسکن همچنان برمدارافزایش حرکت می کند.درآذرماه سال قبل متوسط قیمت مسکن تهران متری48میلیون تومان بود،ولی طبق گفته علی فرنام،کارشناس مرکز پژوهش های مجلس درآخرفروردین ماه متوسط قیمت هرمترمربع واحدمسکونی درتهراناز60میلیون تومان عبورکرده است درحالی که درابتدای سال 97متوسط قیمت مسکن شش میلیون تومان بود.یعنی قیمت مسکن طی 5سال10برابرافزایش داشته است.باوجودافزایش قیمت،ازسال 1397تا1402تولیدمسکن افزایش پیدانکرده.

به نظرمی رسدبازارمسکن باشکست مواجه شده وتولیدکنندگان ازفروش واحدهای خودناامیدهستند،چون خریداران استطاعت مالی ندارند؛به همین دلیل تقاضای مصرفی به طورتقریبی ازبازارخارج شده است.تقاضای موجودبا نیت سرمایه گذاری وسوداگری واردبازار شده است وهدفشان این است که شش ماه تایک سال واحدمسکونی را د اشته باشندودوباره آن راعرضه کنند.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیرهمین خبرکامنت کنید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support