قیمت مسکن طی 17سال گذشته 52برابرشده است!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قیمت مسکن طی 17سال گذشته 52برابرشده است!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14399 بازدید
قیمت مسکن طی 17سال گذشته 52برابرشده است!!

به گزارش ملکیتا،رئیس مرکزپژوهش های مجلس گفت:برخی جذابیت ها موجب شده قیمت مسکن طی17سال گذشته درتهران 52برابرشود.

چندروزقبل جلسه بررسی چالش ها وراهکارهای ساماندهی بازارمسکن واجاره بها،با حضوررئیس مرکزپژوهش های مجلس،نمایندگان مردم درقوه مقننه،نمایندگان دستگاه های حاکمیتی وبخش خصوصی،درمرکزپژوهش های مجلس برگزارشد.

دراین جلسه بابک نگاهداری بابیان اینکه مجلس درهفته جاری بحث اجاره بهای مسکن رادردستورکارقرارداده است،گفت:بسیاری ازصاحب نظران حوزه مسکن معتقدندبخش عمده ریشه اصلی مشکلات بازارمسکن واجاره بها رادرمؤلفه های اقتصادی کلان مانندتورم ونرخ ارزجستجوکرد.

بابک نگاهداری بابیان اینکه ساماندهی بازارمسکن به بهبوداجاره بهاکمک خواهدکرد،ادامه داد:یکی ازمحبوب ترین سرمایه هامسکن می باشدواین محبوبیت را می توان دراین موضوع بررسی کردکه سرکوب قیمت یک کالا رامی توان باواردات انجام دادولی چون مسکن قابیلت واردات ندارد،محبوبیتی برای مردم ایجاد می کندتاسرمایه گذاری های خودرادراین بخش انجام دهنددرضمن عدم وجودمالیات کارآمددربخش مسکن طی سال های قبل برمحبوبیت این بخش افزوده است وتمام این عوامل باعث شده تاقیمت مسکن طی17سال گذشته درتهران52برابرشودودرضمن این رشد قیمتی درشهری مانندیاسوج8برابربوده است.

وی بااشاره به افزایش نرخ اجاره بها درشهرهای مختلف،یادآورشد:نگاهی به آماررشداجاره بها درشهرهای مختلف نشان می دهد،این بخش درشهرهای کوچک بیشترازشهرهای بزرگ بوده است که دلیل آن رادرعدم سودآوربودن ساخت مسکن باهدف اجاره دادن درشهرهای کوچک می توان جستجو کرد،به همین دلیل مدیریت درزمینه اجاره بها بایدمعطوف به شهرهای کوچک هم باشد.

رئیس مرکزپژوهش های مجلس بابیان اینکه اجاره بهاهمیشه با تأخیربه نوعی تابع قیمت مسکن است،عنوان کرد:بسیاری معتقدنداگربخواهیم به طورمیان مدت وبلندمدت وریشه ای موضوع اجاره بها راحل کنیم بایدروی مؤلفه های اصلی که روی بازارمسکن تأثیرگذارهستندراموردبررسی قراردهیم.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاً نظرات خودتان رازیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support