باگران شدن مسکن،مشاوران املاک سودمی کنند! | ملکیتا

باگران شدن مسکن،مشاوران املاک سودمی کنند!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

17 روز پیش 3390 بازدید
باگران شدن مسکن،مشاوران املاک سودمی کنند!

درجلسه دیروزنمایندگان مجلس،به بررسی طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن پرداختندکه یکی ازاصول آن،تغییرفرمول محاسبه حق الزحمه دلالان املاک وقطع ارتباط حق کمسیون املاک باارزش معامله است.

هم اکنون،مشاوران املاک برمبنای قوانین صنفی،درصدی ازارزش معامله رابه عنوان حق کمسیون دریافت می کنندوتغییرارزش معامله به طورمستقیم به منزله تغییرحق الزحمه آنهاست.برهمین مبنامجلس می خواهدارتباط مستقیم حق کمسیون وارزش معامله را حذف کنند.

جهش قیمت مسکن دردوره اخیرکه بادورجدیدتحریم هاونابسامانی های شدید اقتصادکلان همراه بود،رشددرآمدخانوارهااختلاف زیادی بارشدهزینه ها پیدا کردواین مسئله به خصوص برای مستأجران دردسرآفرین شد؛چون که آنها بایدتاوان جهش های چنددرصدی قیمت مسکن رادرقالب اجاره بهاپرداخت می کردند؛درصورتی که میانگین رشدقیمت مسکن دوبرابرنرخ تورم بودوتوان مالی آنهادربهترین حالت به میزان نرخ تورم افزایش یافته بود.این وضعیت،سیاستگذاران راناچاربه ورودبه بازاراجاره واندیشیدن تمهیدات برای کنترل قیمت ها کرد.

یکی ازاین تمهیدات،یکی ازمتهمان گرانی ونابسامانی قیمت مسکن بایدحذف شود؛یعنی وابستگی درآمدمشاوران املاک باارزش معامله بودکه ازمدت ها قبل،باعث اتهام این صنف به قیمت سازی دربازارمسکن واجاره برای افزایش درآمدوحق الزحمه شده بود.

این تمهید،چندسالی است که درطرح های مختلف مطرح می شودولی هیچ موقع ازحدگفتاردرمانی فراترنرفته است.ولی اعضای مجلس امسال،بسته سال قبل خودبرای ساماندهی بازارمسکن واجاره رادردستورکارقرارداده اندوتا اینجای کاربه تغییرفرمول محاسبه حق کمسیون املاک،چراغ سبزنشان داده اند.

مجلس درجلسه علنی دیروزودرجریان بررسی اولین ماده طرح ساماندهی بازارمسکن واجاره که به حق الزحمه مشاوران املاک اختصاص دارد،نائب رئیس کمسیون برنامه وبودجه مجلس،محسن زنگنه ازرعایت نکردن عدالت دراین ماده،درگیرکردن هیأت وزیران به مسائل غیرضروری صنفی،نرخ گذاری حق الزحمه مشاوران املاک و...انتقادکردوطی پیشنهادی برای مشاوران املاک خواستارحق الزحمه معین ومتناسب باارزش ریالی معامله برای مشاوران املاک شد.این پیشنهاد ازنظراصول اقتصادصحیح است وبسیاری ازافرادی که مربوط کردن گرانی مسکن واجاره به حق کمسیون راناموجه می دانند،همین نظررادارند.

نماینده دولت نیزباپیشنهادزنگنه مخالفت کردوگفت:دراین طرح شاخص هایی تعیین شده که هم به سودکشوروهم به سودمشاوران املاک است.همچنین تعرض منافع موجوددرخصوص ارزش ملک ودرصدحق الزحمه زمینه افزایش قیمت ها رافراهم می کند.

برمبنای این طرح حق الزحمه مشاوران املاک توسط سامانه ثبت معاملات ومستغلات کشورمحاسبه ودرقراردادهابه صورت خودکاردرج می شودوبنگاه داران بایدازطریق کارت خوان متصل به سازمان امورمالیاتی اقدام به دریافت حق الزحمه کنند.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support