حق الزحمه مشاوران املاک درهرمنطقه برچه اساسی تعیین می شود؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

حق الزحمه مشاوران املاک درهرمنطقه برچه اساسی تعیین می شود؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14310 بازدید
حق الزحمه مشاوران املاک درهرمنطقه برچه اساسی تعیین می شود؟

به گزارش ملکیتا،محمدرضا رضایی کوچی درمورداهداف طرح ساماندهی بازاراجاره مسکن،بابیان اینکه یکی ازاهداف این طرح ساماندهی مشاوران املاک است،اظهارنمود:تا به حال مشاوران املاک هیچ گونه ساماندهی نشده اندوهیچ تعرفه معینی برای آنها مشخص نیست.مادراین طرح دولت رامکلف کردیم تاآئین نامه ای تدوین کرده ودرآن حق الزحمه مشاوران املاک رامشخص کند،این تعرفه برمبنای تعدادقراردادهایی که منعقد می شود ووضعیت منطقه به طورپلکانی-نزولی تعیین خواهدشد.به عبارت دیگرهرچه تعدادقراردادبیشتر می شود،تعرفه کمترخواهدشد.

رضایی بیان کرد:مشاوران املاک بااین طرح رتبه بندی خواهمد شدودرسامانه قرارخواهندگرفت.هراملاکی برمبنای عملکردورضایتی که دستگاه های اجرایی ازآن دارندرتبه بندی خواهدشدواین رتبه دراختیارعموم قرارخواهدگرفت.هم اکنون هرچه قیمت مسکن افزایش پیدا کندیک درصدی ازآن دراختیاراملاکی قرارمی گیردوبسیاری تلاش می کنند تا قیمت مسکن بالاتررفته تاتعرفه بیشتری بگیرند.

درمجلس شورای اسلامی نماینده مردم جهرم،تصریح کرد:ازطرف دیگربرمبنای این طرح ما دستگاه های اجرایی رامکلف کردیم که هرگونه اطلاعاتی که درمورداملاک دارند رادرآن سامانه ثبت املاک ومستغلات قراردهندبه ویژه اینکه یک خانه باچه قیمتی معامله شده است.همه دستگاه های مرتبط مانندنیروی انتظامی،دستگاه قضایی بایداطلاعات خودرادرمورداملاک درسامانه قراردهندتابه اطلاعات جامعی درحوزه املاک دست پیدا کنیم.

رضایی تأکیدکرد:بحث کشف قیمت نیزدراین طرح درنظرگرفته شده است؛معین کردیم که یک کشف قیمتی برمبنای کیفیت بنا،ساخت بناودسترسی انجام شودتادرهرمنطقه ای به یک قیمت مشخصی رسیده وبرمبنای آن اجاره بها وقیمت مسکن راتعیین کنیم.اکنون چون فصل تابستان است وحوزه اجاره بها قانون مشخصی ندارد،برای اولین بارمجلس این گام رابرداشته تادرحوزه اجاره بهایک قانون بنویسد.

وی افزود:تا به امروزدرارائه تسهیلات ودیعه مسکن بانک ها همکاری لازم را نداشتندواین خلاءوجودداشت،به همین دلیل مادراین طرح بانک مرکزی رامکلف کردیم که به بانکها اعلام کندتا تسهیلات ودیعه مسکن رادراختیارمردم قرار دهدواین یک تکلیف برعهده بانک مرکزی است.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support