زمین های بایرمشمول مالیات می شود!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

زمین های بایرمشمول مالیات می شود!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16883 بازدید
زمین های بایرمشمول مالیات می شود!!

عضوکمسیون عمران مجلس شورای اسلامی درمورد اهداف طرح ساماندهی بازاراجاره بهای مسکن،بابیان اینکه این طرح به دنبال تنظیم کردن بازاراجاره مسکن است تابازاراجاره راازاین آشفتگی نجات دهداظهارنمود:مدیریت وکنترل عوامل اصلی محورمهم واصلی این طرح است که بربازارمسکن تأثیرمی گذارد؛مهمترین عوامل قیمت خودملک است،دراین طرح یک سامانه پیش بینی شده است که بایدقیمت منصفانه روزهرپلاک مسکونی معین وبه عموم اعلام شود.تاالان برای زمین وملک قیمت گذاری نشده بود واین قیمت گذاری برای اولین بارصورت خواهدگرفت.

اقبال شاکری درادامه بیان نمود:ازطرف دیگریک تسهیلات جدیدی دراین طرح پیش بینی شده است که اگرمردم درمشاورین املاک ودفاترثبت نخواهندهزینه کنند،می تواننددریک پلتفرم وسکویی که ایجادخواهدشدثبت کنند.ازطرف دیگربرمبنای این طرح تعرفه مشاورین املاک ازقیمت ملک واجاره بهای آن جدا شده وبرای آن مکانیزم دیگری پیش بینی شده است.وبراین اساس دیگربحث تعارض منافع پیش نمی آید.

وی درمجلس شورای اسلامی،تصریح کرد:درضمن برمبنای این طرح ازهرجایی درکشورهرفردی که خدماتی رادریافت کرده وبرای دریافت آن خدمات باید آدرس ارائه دهد،این آدرس به صورت دستی گرفته نخواهدشد واین آدرس بایدازسامانه املاک گرفته شود.اگرفرددرسامانه املاک ثبت نام نکرده باشد،دیگرآدرس را به صورت دستی ازفردقبول نخواهندکرد،واین امر سبب می شود تا مردم درسامانه املاک اطلاعات خودرا ثبت کنند.

شاکری درادامه تأکیدکرد:درضمن دراین طرح مالیات برزمین های بایرپیش بینی شده است وبه شهرداری ها این اجازه داده شده که زمین های خالی که درشهرها افتاده را تمام وکامل شناسایی کرده وبه مرجع مالیاتی معرفی کنند.مالکان این زمین ها هم بایدتمام عوارض پیش بینی شده را به شهرداری ها پرداخت کنندکه برای توسعه حمل ونقل شهری هزینه خواهدشد.یک تنظیم گری بازاربااین سیاست صورت خواهدگرفت.

این عضوکمسیون عمران مجلس درپایان بیان نمود:برمبنای این طرح افرادی که قراردادهای اجاره دویا سه ساله می بندندیاقراردادهای اجاره راتمدید می کنندویاخانه های خودرابه خانواده هایی که دارای دو وسه فرزندهستنداجاره می دهند،ازاین تسهیلات بهره مندخواهندشد.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاً نظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support