رونق اشتغال درگروافزایش ساخت مسکن است! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

رونق اشتغال درگروافزایش ساخت مسکن است!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15524 بازدید
رونق اشتغال درگروافزایش ساخت مسکن است!

رحمت الله نوروزی اظهارنمود:درکشور کارگران بسیار زیادی بیکارهستندودولت بایدبرای اشتغال این افراداقدامات لازم واساسی را انجام دهدکه با افزایش ساخت مسکن مشکل بیکاری هم کاهش پیدا می کند.

وی ادامه داد:براساس مصوبه شورای قیمت گذاری قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم15هزارتومان مصوب شد.با هزینه داشت،کاشت وبرداشت برای کشاورز این قیمت خرید به صرفه نیست وبا توجه به هزینه های بالای کشاورزی این نرخ هزینه های کشاورزان را نمی تواند جبران کند.

نوروزی بیان کرد:درحال حاضر به دنبال افزایش نرخ خریدتضمینی گندم هستیم ودرضمن درمورد این موضوع به رئیس جمهوربرای اصلاح قیمت خرید تضمینی مکاتباتی کردیم که قرارشد تا پایان خردادجواب نامه داده شود.

وی افزود:دولت بایدنیروهای شرکتی وقراردادی را به رسمی وپیمانی تبدیل وضعیت کندوشرکت های واسطه برای جذب نیروحذف شوند.سازمان استخدامی بیان نمود که نیروهای شرکتی تنها از طریق آزمون استخدامی باید تبدیل وضعیت شوند.

نوروزی تصریح کرد:با رئیس جمهورمکاتباتی درموردتبدبل وضعیت نیروهای شرکتی وقراردادی داشتیم که اعلام کردیم این افرادبایدتبدیل وضعیت ودائمی شوند.رئیس سازمان استخدامی بایدباماهمراه باشد که این گره بازشودومشکل حل شودوبه طورقطعی درجامعه بااین اقدام موجی ازامیدوانگیزه واردمی شود.

وی بیان نمود:دولت ومسئولان باید نسبت به اداره زندگی کارگران حساس باشندوکارگران نبایددغدغه درمان،معیشت وهمچنین امنیت شغلی داشته باشنددرکشورتورم بیش از40درصد است وقدرت خریدکارگران کاهش چشمگیری داشته است.

نوروزی گفت:یک کارگر نمی تواندبا حقوق 8میلیونی زندگی کندودولت بایدبه مسکن وهزینه های درمان کارگران توجه نماید ودرضمن دولت برای رفع مشکلات کارگران باید یک برنامه بلندمدت ارائه کند که متأسفانه تاکنون شاهدچنین موضوعی نبودیم.

رحمت الله نوروزی گفت:درکشوربسیاری ازکارگران بیکارهستندوشرایط زندگی برای آنها بحرانی است که دولت برای اشتغال این افرادبایداقدامات جدی انجام دهد.اگر بخش ساخت وساز مسکن فعال شودبه طورقطعی بسیاری ازجوانان مشغول به کارمی شوندوبا رونق صنعت ساختمان سازی بیشترازهزارشغل مستقیم وغیرمستقیم ایجادمی شود.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support