حرکت معکوس قیمت مسکن واجاره بها!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

حرکت معکوس قیمت مسکن واجاره بها!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 11824 بازدید
حرکت معکوس قیمت مسکن واجاره بها!!!

به گزارش ملکیتا،ازنیمه های اردیبهشت امسال تا اواخرشهریورماه،فصل سنتی معاملات مسکن است.معاملاتی که هم دربخش خریدوفروش وهم دربخش رهن واجاره جاری می‌باشد.وباتمام شدن فصل تابستان نیزاین دادوستدها هم به پایان می‌رسدوبازارمسکن رکودمعاملاتی راتجربه می‌کند.البته رکودی که باکاهش قیمت همراه نیست.

برهمین مبنابه علت کوتاهی زمان رونق معاملات دراین بازار،تقاضا دراین مدت زمان افزایش والبته قیمت‌هانیزافزایش می‌یابد.درهمین فصل به طورمعمولی اصلی‌ترین رشدقیمت‌ها اتفاق می‌افتد.درضمن ممکن است همین روندنسبت به رشدنرخ تورم شدت وضعف داشته باشد.

کاهش قیمت ملک؛افزایش قیمت اجاره!

امسال هم انتظارمی‌رفت قیمت مسکن افزایشی باشد.بااین حال آنچه دریک ماه قبل دربازارمسکن رخ داده،خلاف این مسیراست.طبق بررسی فایل‌های فروش دراین مدت زمان قیمت ملک نسبت به فروردین ماه باکاهش نسبی مواجه بوده است.

کاهش قیمت‌ها دربازاراملاک رادولت به نام خودزده وآن را به عنوان دستاورد سیاست‌های اقتصادی خودمعرفی می‌کند؛مشاوران املاک معتقدند خریداران مصرفی دیگربرای پرداخت هزینه خرید مسکن توانی ندارندومتقاضیان سرمایه ای هم نسبت به سیاست های اقتصادی دولت درابهام به سرمی‌برندوبه همین دلیل پول خودراوارداین بازارنمی‌کنند.

به همین دلیل بربازارمسکن رکودسنگینی حاکم شده وبه علت نبودتقاضا،فروشندگان واقعی حاضرهستند ملک خودرازیرقیمت بازاربفروشند؛که البته آن هم خریدارندارد!

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

اما با این حال،دربازاراجاره تقاضاردخور نداردومستآجران به هیچ وجه نمی توانند ازاین نیازخلاص شوندویا این تقاضارا به عقب بیندازند.به همین دلیل زمانی که فصل اجاره وجابه جایی است،دربازارهم تقاضای اجاره نیزموجوداست وبه همین دلیل قیمت‌ها نیزازطرف مالکان افزایش می‌‌یابد.درایران بازاراجاره مسکن،درحال حاضرچنین شرایطی راسپری می‌کند.

بازاراجاره درچه شرایطی به سرمی‌برد؟

عضوهیأت مدیره وخزانه داراتحادیه مشاوران املاک،سعیدلطفی درموردوضعیت بازاراجاره بیان کرد:درحال حاضربازاراجاره جوآرامی داردودرآن تلاطمی نیست،اماقیمت‌ها برای مردم بسیارسنگین می‌باشدوترجیح می‌دهندکه قراردادخانه قبلی راتمدیدکنند وجابه جا نشوند.

لطفی ادامه داد:درحال حاضرفقطچندروز ازفصل معاملات گذشته است وباید منتظر باشیم تا معلوم شوداین تمدیدها بربازار اجاره چه تأثیری خواهدگذاشت.درضمن ممکن است درپیش بودن ماه محرم وصفرهم دراین میان دخیل باشد.

اوهمچنین بیان کرد:با توجه به افزایش قیمت‌هایی که درسایرمواردمانندنهاده‌های ساختنمانی وجوددارداحتمال می‌روددرآینده قیمت مسکن افزایش داشته باشد که تا حدودی منطقی می‌باشد.

به نظرمی‌رسدامسال هم وضعیت بازاراجاره به همین صورت باقی بماندوباپایان یافتن فصل مسکن بازهم ازسوی دولت این مشکل به فراموشی سپرده شود!

 

 

 

 

هموطنان عزیزوهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support