حداقل هزینه ساخت مسکن ملی اعلام شد!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

حداقل هزینه ساخت مسکن ملی اعلام شد!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 10101 بازدید
حداقل هزینه ساخت مسکن ملی اعلام شد!!

به گزارش ملکیتا،معاون وزیر راه وشهرسازی علیرضا جعفری اظهارنمود:هزینه ساخت هرمترمربع ازواحدهای نهضت ملی مسکن7.5تا8میلیون تومان است که هزینه‌های آماده سازی ومحوطه سازی نیز به این رقم اضافه خواهدشد.

وی درنشست خبری درمورد حداقل هزینه ساخت مسکن ملی توضیحاتی را بیان نمود ازجمله اینکه تمام مبالغ دریافتی ازمتقاضیان طرح نهضت ملی مسکن برمبنای 3چیز دسته بندی شده است درمرحله اول هزینه ساخت،آماده سازی ومحوطه سازی انجام می‌شود.وهزینه ساخت هرمترمربع ازواحد‌های نهضت ملی مسکن بین 7.5تا8میلیون است که به این مبلغ هزینه های دیگر مانند هزینه آماده سازی ومحوطه سازی هم اضافه می‌شودکه پرداخت تمام این هزینه ها برعهده خود متقاضی می‌باشد.

درضمن معاون وزیرراه وشهرسازی درمورداجرای پروژه متروپردیس تأکیدنمود:اصل اجرای متروپردیس دردستور کار است اما از لحاظ نوع سیستم ریلی،مسیردسترسی وساختارمشارکت آن درحال تجدیدنظرمی‌باشد.وامیدواریم که تا پایان این سال مجوزهای موردنیاز رابگیریم ودرسال آینده اجرای آن را شروع کنیم.

جعفری درمورد فروش امتیازهای واحدهای طرح نهضت ملی مسکن گفت:افرادی که امتیاز خودرا به فروش می‌رسانند فرم <<ج>> آنها قرمزمی‌شودوهمچنین دیگر امکان استفاده از ظرفیتهای مسکن حمایتی راندارند.ودرضمن خریدوفروش این واحدهاتوسط بنگاه‌ها خلاف می‌باشدومتقاضیان نباید به افراد متفرقه ودلالان اعتمادکنند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

افتتاح 20هزارمسکن درهفته دولت

وی اعلام نمود که درهفته دولت 20هزار واحد مسکونی درشهرهای جدید افتتاح می‌شود وافزود که از10سال قبل تعهدات باقی‌مانده پروژه‌های مسکونی بردوش دولت سیزدهم قرارگرفته است.جدا ازنگاه‌‌های جریانی تأکید شده بودکه این تکالیف ووعده‌‌هابه سرانجام برسد.سرجمع این تکالیف درزمینه مسکن جمع شده بودکه درهفته دولت حدود 20هزارمسکن درقسمت مسکن مهرباقی مانده وهمچنین نهضت ملی مسکن به متقاضیان تحویل دهیم.

معاون وزیرراه وشهرسازی درموردواحدهای باقیمانده مسکن مهرگفت:ازگذشته 60هزارواحد مسکن مهرباقی مانده که20هزارواحد شامل مسکن مهر،نهضت ملی مسکن ودرقسمت‌های مولدمسکن افتتاح خواهیم داشت.درشهرهای جدیددرسال آینده درهفته دولت جشن پایان مسکن مهر برگزارخواهدشدکه درسال جاری درشهرجدیدپرندجشن پایان مسکن مهربرگزارمی‌شود.همچنین در هفته دولت امسال تست گرم متروپرندنیز انجام می‌شودوامیدواریم که درمهرماه همین امسال برای استفاده عموم به بهره‌برداری برسد.

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات گرانبهای خودتان راباملکیتا درمیان بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support