به جامعه متخصصین درساخت وسازکم لطفی شده | ملکیتا

به جامعه متخصصین درساخت وسازکم لطفی شده

اخبار

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 روز پیش 1764 بازدید
به جامعه متخصصین درساخت وسازکم لطفی شده

محمد فرهمندنیا بابیان اینکه به جامعه مهندسین ومتخصصین درساخت وسازکم لطفی شده،اظهارنمود:باتوجه به تخصص ومسئولیتی که مهندسان ناظردرپروژه های ساخت وسازدارندتعرفه دستمزدآنها بسیارناچیزاست.

وی بیان کرد:درگلستان ظرف سال های قبل تعرفه مهندسان ناظربرساخت سازه نه تنها افزایش نداشته بلکه متأسفانه روند کاهشی هم داشته است.

محمدفرهمندنیا با بیان اینکه اهمیت کاراین قشردرزمینه دستمزدنادیده گرفته شده وازآنها حمایتی نمی شود،ادامه داد:مهندسین مهمترین واصلی ترین قسمت حوزه ساخت وسازهستندزیراکه مسئولیت مهندس نسبت به ساختمان مادام العمروهمیشگی است.

وی ادامه داد:مشاورین املاک ازانعقادیک ساختمان مبالغ خوبی می گیرند درحالیکه درطی یک سال این رقم برای مهندسین متناسب باخدماتی که ارائه می دهند،نیست.

عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان درادامه گفت:ازطرف شورای مرکزی هزینه های ساخت وسازاعلام می شودکه درصدی ازآن به عنوان تعرفه دستمزد مهندسان ناظردرنظرگرفته می شود.

وی خواستارمناسب سازی حق الزحمه مهندسان ناظرنسبت به خدماتشان شدوبیان کرد:زمانی که دستمزدمهندسان ناظررابسیارپایین محاسبه می کننداین افراد مجبورمی شوندبه شغل دوم روی آورندکه درآخراین روندآسیب زاخواهدبود.

محمدفرهمندنیا،اضافه کرد:تعداد زیادی ازافرادمعتقدندبالارفتن دستمزدمهندسان ناظرباعث تورم بیشترمی شوددرصورتیکه برای مقابله باتورم بایدمانع بالارفتن قیمت زمین وسایراقلام ساخت وسازشوند.

وی برای سال آینده افزایش20درصدی تعرفه دستمزدمهندسین راارزیابی کردوادامه داد:باتوجه به اینکه هرساله چندماه پس ازآغازسال جدید تعرفه جدیددستمزدمهندسان ناظررااعلام می کردنداین افزایش20درصدی برای حمایت ازمهندسان ناظریک اقدام هوشمندانه است.

عضوسازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان درآخرخواستارواقعی سازی هزینه های ساخت وسازشدوگفت:فقط دراین صورت است که تعرفه دستمزدمهندسین به صورت صحیح محاسبه خواهدشدوبه این ترتیب حق کسی ضایع نمی شود.

نظرات خودتان رازیراین خبربامابه اشتراک بگذارید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support