قیمت گذاری خدمات ملکیتا | ملکیتا

قیمت گذاری خدمات ملکیتا

قیمت گذاری خدمات ملکیتا
45,500 تومان
ثبت آگهی
انقضا: 30 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 31,850 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 27,300 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 27,300 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 27,300 تومان
باثبت آگهی معمولی آگهی شما به مدت 30روز در سامانه واپلیکیشن های ملکیتا منتشر می گردد.
59,500 تومان
نردبان کردن آگهی
انقضا: 7 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 41,650 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 35,700 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 35,700 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 35,700 تومان
بانردبان کردن آگهی به مدت 7روزآگهی شما درباکس آگهی های نردبان قرارمی گیرد.
210,000 تومان
ویژه کردن آگهی
انقضا: 10 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 147,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 126,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 126,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 126,000 تومان
باویژه کردن آگهی شما امکان درج ویدیو 1دقیقه ای از ملک خودرادارید وآگهی شما به مدت 10 روز در باکس آگهی های ویژه قرار می گیرد.
31,500 تومان
تمدید آگهی ها
انقضا: 30 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 22,050 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 18,900 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 18,900 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 18,900 تومان
باپرداخت مبلغ فوق میتوانید آگهی های ثبت شده که درحال حذف باشد را باتخفیف ویژه ای برای مدت یک ماه دیگر درسامانه منتشر نمایید.
630,000 تومان
بسته تخفیفی ((معمولی))
انقضا: 90 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 385,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 315,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 315,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 315,000 تومان
باخرید بسته معمولی 20عدد آگهی را میتوانید تمدید کنید وازتخفیفات بسیار خوب نسبت به آگهی تکی بهرمند شوید.
910,000 تومان
بسته تخفیفی(( برنزه ای))
انقضا: 120 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 595,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 490,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 490,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 490,000 تومان
باخرید بسته برنزه ای 20عدد آگهی را میتوانید ثبت کنید وازتخفیفات بسیار خوب نسبت به آگهی تکی بهرمند شوید.
595,000 تومان
بسته تخفیفی((نقره ای))
انقضا: 180 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 385,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 315,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 315,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 315,000 تومان
باخرید بسته نقره ای 10عدد آگهی را میتوانید نردبان کنید وازتخفیفات بسیار خوب نسبت به آگهی تکی بهرمند شوید.
2,100,000 تومان
بسته تخفیفی((طلایی))
انقضا: 365 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 1,295,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 1,085,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 1,085,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 1,085,000 تومان
باخرید بسته طلائی 10عدد آگهی را میتوانید ویژه کنید وازتخفیفات بسیار خوب نسبت به آگهی تکی بهرمند شوید.
3,990,000 تومان
پکیج اقتصادی((☆ستاره))
انقضا: 90 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 2,275,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 1,750,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 1,750,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 1,750,000 تومان
باخرید پکیج اقتصادی تک ستاره تعداد اگهی به شرح زیر بهرمند میشوید. ((ثبت نمودن آگهی35عدد)) ((نردبان نمودن آگهی15عدد)) ((ویژه نمودن آگهی7عدد)) ((تمدید نمودن آگهی5عدد))
7,980,000 تومان
پکیج اقتصادی((☆☆ستاره))
انقضا: 180 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 3,850,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 2,975,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 2,975,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 2,975,000 تومان
باخرید پکیج اقتصادی دو ستاره تعداد اگهی به شرح زیر بهرمند میشوید. ((ثبت نمودن آگهی70عدد)) ((نردبان نمودن آگهی30عدد)) ((ویژه نمودن آگهی14عدد)) ((تمدید نمودن آگهی10عدد))
11,970,000 تومان
پکیج اقتصادی((☆☆☆ستاره))
انقضا: 270 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 5,110,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 3,920,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 3,920,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 3,920,000 تومان
باخرید پکیج اقتصادی سه ستاره تعداد اگهی به شرح زیر بهرمند میشوید. ((ثبت نمودن آگهی105عدد)) ((نردبان نمودن آگهی45عدد)) ((ویژه نمودن آگهی21عدد)) ((تمدید نمودن آگهی15عدد))
15,960,000 تومان
پکیج اقتصادی((☆☆☆☆ستاره))
انقضا: 365 روزه
مشتریان عادی با کد بازاریاب 5,950,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 4,550,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 4,550,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 4,550,000 تومان
باخرید پکیج اقتصادی چهار ستاره تعداد اگهی به شرح زیر بهرمند میشوید. ((ثبت نمودن آگهی140عدد)) ((نردبان نمودن آگهی60عدد)) ((ویژه نمودن آگهی28عدد)) ((تمدید نمودن آگهی20عدد))
آیا می خواهید در ملکیتا بازاریاب شوید؟

ما به شما کمک خواهیم کرد تا یک بازاریاب متخصص شوید.

سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support