قیمت گذاری خدمات ملکیتا | ملکیتا

قیمت گذاری خدمات ملکیتا

قیمت گذاری خدمات ملکیتا
13,000 تومان
ثبت آگهی
انقضا: 30 روزه
مشتریان عادی 13,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 10,400 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 13,000 تومان
مشاغل ساختمان 13,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 9,100 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 7,800 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 9,100 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 9,100 تومان
باثبت آگهی معمولی آگهی شما به مدت 30روز در سامانه واپلیکیشن های ملکیتا منتشر می گردد.
17,000 تومان
نردبان کردن آگهی
انقضا: 7 روزه
مشتریان عادی 17,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 13,600 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 17,000 تومان
مشاغل ساختمان 17,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 11,900 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 10,200 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 11,900 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 11,900 تومان
بانردبان کردن آگهی به مدت 7روزآگهی شما درباکس آگهی های نردبان قرارمی گیرد.
60,000 تومان
ویژه کردن آگهی
انقضا: 10 روزه
مشتریان عادی 60,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 48,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 60,000 تومان
مشاغل ساختمان 60,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 42,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 36,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 42,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 42,000 تومان
باویژه کردن آگهی شما امکان درج ویدیو 1دقیقه ای از ملک خودرادارید وآگهی شما به مدت 10 روز در باکس آگهی های ویژه قرار می گیرد.
9,000 تومان
تمدید آگهی ها
انقضا: 30 روزه
مشتریان عادی 9,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 7,200 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 9,000 تومان
مشاغل ساختمان 9,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 6,300 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 5,400 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 6,300 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 6,300 تومان
باپرداخت مبلغ فوق میتوانید آگهی های ثبت شده که درحال حذف باشد را باتخفیف ویژه ای برای مدت یک ماه دیگر درسامانه منتشر نمایید.
90,000 تومان
بسته تخفیفی ((معمولی))
انقضا: 90 روزه
مشتریان عادی 80,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 65,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 80,000 تومان
مشاغل ساختمان 80,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 53,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 45,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 53,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 53,000 تومان
باخرید بسته معمولی 10عدد آگهی را میتوانید تمدید کنید وازتخفیفات خوبی بهرمند شوید!
260,000 تومان
بسته تخفیفی(( برنزه ای))
انقضا: 120 روزه
مشتریان عادی 230,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 190,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 230,000 تومان
مشاغل ساختمان 230,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 170,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 140,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 170,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 170,000 تومان
باخرید بسته برنزه ای 20عدد آگهی را میتوانید ثبت کنید وازتخفیفات خوبی بهرمند شوید!
170,000 تومان
بسته تخفیفی((نقره ای))
انقضا: 180 روزه
مشتریان عادی 155,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 130,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 155,000 تومان
مشاغل ساختمان 155,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 110,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 90,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 110,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 110,000 تومان
باخرید بسته نقره ای 10عدد آگهی را میتوانید نردبان کنید وازتخفیفات خوبی بهرمند شوید!
600,000 تومان
بسته تخفیفی((طلایی))
انقضا: 365 روزه
مشتریان عادی 550,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 430,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 550,000 تومان
مشاغل ساختمان 550,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 370,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 310,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 370,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 370,000 تومان
باخرید بسته معمولی 10عدد آگهی را میتوانید ویژه کنید وازتخفیفات خوبی بهرمند شوید!
1,175,000 تومان
پکیج اقتصادی((☆ستاره))
انقضا: 90 روزه
مشتریان عادی 940,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 730,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 940,000 تومان
مشاغل ساختمان 940,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 650,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 500,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 650,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 650,000 تومان
باخرید این پکیج از تعدادآگهی زیر باقیمتی مناسب بهرمند شوید! ثبت آگهی:35عدد نردبان کردن آگهی:15عدد ویژه کردن آگهی:7عدد تمدید کردن آگهی:5عدد
2,350,000 تومان
پکیج اقتصادی((☆☆ستاره))
انقضا: 180 روزه
مشتریان عادی 1,600,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 1,240,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 1,600,000 تومان
مشاغل ساختمان 1,600,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 1,100,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 850,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 1,100,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 1,100,000 تومان
باخرید این پکیج از تعدادآگهی زیر باقیمتی مناسب بهرمند شوید! ثبت آگهی:70عدد نردبان کردن آگهی:30عدد ویژه کردن آگهی:14عدد تمدید کردن آگهی:10عدد
3,525,000 تومان
پکیج اقتصادی((☆☆☆ستاره))
انقضا: 270 روزه
مشتریان عادی 2,120,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 1,640,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 2,120,000 تومان
مشاغل ساختمان 2,120,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 1,460,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 1,120,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 1,460,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 1,460,000 تومان
باخرید این پکیج از تعدادآگهی زیر باقیمتی مناسب بهرمند شوید! ثبت آگهی:105عدد نردبان کردن آگهی:45عدد ویژه کردن آگهی:21عدد تمدید کردن آگهی:15عدد
4,700,000 تومان
پکیج اقتصادی((☆☆☆☆ستاره))
انقضا: 365 روزه
مشتریان عادی 2,450,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک 1,890,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان 2,450,000 تومان
مشاغل ساختمان 2,450,000 تومان
مشتریان عادی با کد بازاریاب 1,700,000 تومان
آژانس ها و مشاورین املاک با کد بازاریاب 1,300,000 تومان
فروشنده های مصالح وتاسیسات ساختمان با کد بازاریاب 1,700,000 تومان
مشاغل ساختمان با کد بازاریاب 1,700,000 تومان
باخرید این پکیج از تعدادآگهی زیر باقیمتی مناسب بهرمند شوید! ثبت آگهی:140عدد نردبان کردن آگهی:60عدد ویژه کردن آگهی:28عدد تمدید کردن آگهی:20عدد
آیا می خواهید در ملکیتا بازاریاب شوید؟

ما به شما کمک خواهیم کرد تا یک بازاریاب متخصص شوید.