تاپایان سال جاری تعرفه خدمات مهندسی سال جدیداعلام خواهدشد | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

تاپایان سال جاری تعرفه خدمات مهندسی سال جدیداعلام خواهدشد

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 17282 بازدید
تاپایان سال جاری تعرفه خدمات مهندسی سال جدیداعلام خواهدشد

خدمات مهندسی سال جدیداعلام خواهدشد/بایدفاصله دانش واجراراکاهش دهیم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درروز4شنبه ضمن حضوردرجلسه هیأت مدیره سازمان استان مازندران درجریان دغدغه های مهندسین استان واعضای هیأت مدیره قرارگرفت.

حمزه شکیب درکشورنقش سازمان مازندران رابسیارمهم ارزیابی کردوبیان کرد:درشورای مرکزی نگاه ویژه به اعضای اصلی یاعلل البدل وجودنداشته وازنظرات همه اعضاءاستفاده می کنیم.

وی،درکشورنقش همه اعضای هیأت مدیره رادرتصمیمات شورای مرکزی مهم دانست ودرادامه گفت:همه دغدغه بنده به عنوان ریاست شورای مرکزی این است که بایدبه افزایش کیفیت ساخت وسازکمک نمایم ودراین مسیرنیزبایدفاصله دانش واجرا راکاهش دهیم.

حمزه شکیب،تغییررویکردشورای مرکزی وسازمان های نظام مهندسی به جهت بالارفتن کیفیت ساخت وسازراخیلی مهم ارزیابی کردوگفت:کارفرمایامالک باید به این نتیجه برسدکه حضورمهندس باعث حفظ منافعش خواهدشدودراین صورت می توانیم حق الزحمه اصلی خودرادریافت نماییم

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان،ضمن اشاره به جلسه مشترک وزیرراه وشهرسازی وشورای مرکزی اصلاح روابط بیرون سازمانی به ویژه وزارت راه وشهرسازی رامهم دانست وادامه داد:درحال حاضرارتباط خوبی باوزارت راه وشهرسازی وجودداردونگاه وزارت خانه نسبت به قبل تغییرات مثبتی داشته است.

شکیب،رابطه شورای مرکزی باکمسیون عمران مجلس ووزارت کشوررانیزخوب ومثبت دانست وادامه داد:برای حل مشکلات جامعه مهندسی بایدازهمه ظرفیتها استفاده کنیم وبرای این کارلازم است درابتداارتباطات خوبی باهمه مهندسین عضوواعضای هیأت مدیره سازمان داشته باشیم.

وی،ضمن مهم ارزیابی نمودن جایگاه نظام مهندسی درجامعه،مطالبه گری مهندسین عضوسازمان رامهم دانست وبیان کرد:تمام مهندسین بایدبه انسجام سازمان کمک نمایندتاخدشه ای به جایگاه سازمان دربین مردم واردنگردد واین موضوع به غیرازهمدلی بااعضای هیأت مدیره واعضای سازمان محقق نخواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان،یکی ازمهمترین پیگیری های شورای مرکزی رامظلوم خواندن مهندسین وتقدیرازخویشتن داری جامعه مهندسی درتعیین یک ساله قیمت تعرفه خدمات مهندسی دانست واضافه کرد:با تعاملات ویژه باوزارت راه وشهرسازی به صورت قطعی تا28اسفندتعرفه سال آتی طبق قیمتهای اصلی ساخت وساز اعلام خواهد شد وامیدواریم وزارت راه وشهرسازی هم موافقت نماید ولی به هرصورت مادرتلاش هستیم تعرفه خدمات نظام مهندسی رادر سال آتی به صورت فصلی بروزنماییم.

شکیب،ضمن اعلام تهیه شرح خدمات رشته های مهندسی توسط شورای مرکزی وارسال به وزارت راه وشهرسازی تصریح کرد:به زودی این شرح خدمات دراختیارسازمان های نظام مهندسی کشورقرارخواهدگرفت.

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support