سال جدیدخانه بخریم یادست نگه داریم؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

سال جدیدخانه بخریم یادست نگه داریم؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16681 بازدید
سال جدیدخانه بخریم یادست نگه داریم؟

به گزارش ملکیتا ،بسیاری از کارشناسان اقتصادی می گویندسال آینده بازارملک وزمین بهترین بازاراست وبه احتمال زیادبیشترین بازدهی مربوط به این دو بازارباشد.

همچنین کارشناس بازارهای مالی،پیمان مولوی تأکیدکرد:((اگرشخصی برای خریدمسکن سرمایه داردبهتراست اولین خانه ای که هرجادیدبخرد.چون باروال فعلی قیمت مسکن مدام درحال رشداست وماازخانه دارشدن هرروزفاصله می گیریم.))

درضمن روندبازارمسکن راباسال97مقایسه کردوگفت:زمانی که نرخ بهره حقیقی منفی باشد،رشدقیمت ها دربازارمسکن ادامه دارد.هم اکنون،نرخ بهره حقیقی منفی20درصداست واین امرنشان می دهدکه دربازارمسکن رشدقیمت هاادامه داراست.

به گفنه این اقتصاددان ارزش دلاردومین نکته مهم دربازارمسکن است،ارزش دلاری مسکن تقریباً هرمترمربع1000دلاردرنوسان است.هرزمان که این شاخص ازکرانه پایینی عبورمی کندسیگنال مهمی به بازارمسکن مبنی براینکه رشدقیمتها درراه است،واردمی شود.متوسط قیمت مسکن درتهران درآذرماه سال1397هرمترمربع9میلیون تومان بود.درآن برهه زمانی بهای دلارازچهارهزارو200تومان تا18هزارو700تومان درنوسان بود.پس ازاین موضوع،اتفاقی که افتاد،این بودکه کمتراز3/5ماه بازدهی دلاری مسکن به100درصدرسید.

کارشناس بازارهای مالی بیان کرد:الان هم درچنین شرایطی قرارداریم،ولی رشدقیمت هادرمسکن به اندازه سال97نخواهدبود وکمی هم کمترازآن پیش بینی می شود.

پیش بینی بازارمسکن درسال جدید

به گفته پیمان مولوی احتمالاًتاخردادماه1402قیمت مسکن به طورمتوسط40درصدافزایش پیدامی کند.

این کارشناس بازارهای مالی افزود:ازدی ماه امسال تاخردادسال آینده به احتمال زیادرشدبازارمسکن به40درصدخواهدرسید.دلیل آن هم تصمیمات وسیاست های بانک مرکزی است که بازاری رامحدودمی کندوتقاضارابه سمت بازاردیگرمی برد.

یکی دیگرازدلایلی که کارشاسان بازارمسکن راتوصیه می کننداین است که برخلاف بازارسرمایه ویاارز،دولت امکان دخالت ودستکاری دراین بازاررانداردواین بازارجدا ازدیگربازارهاروندرشدطبیعی خودراطی می کند.

پیمان مولوی بیان کرد:ولی بازارمسکن بازاری عادلانه است وهیچ کس نمی تواندتصمیمات جدیدوعجیب برای این بازاربگیرد؛مشاهده کردید که مالیات برخانه های لوکس هم درآخرتصویب نشد زیرااین بازارتحت تسلط درنمی آید

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support