بزودی همه صاحب خانه می شوند/شگفتانه جدیددولت برای مستأجران | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بزودی همه صاحب خانه می شوند/شگفتانه جدیددولت برای مستأجران

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15733 بازدید
بزودی همه صاحب خانه می شوند/شگفتانه جدیددولت برای مستأجران

محبت خواه اظهارکرد:نرخ واحدهای نهضت ملی مسکن که قراردادهای آنهاسال قبل منعقدشده ثابت است وافزایش نمی یابد.

محبت خواه گفت:دراستان تهران امسال حتماًبرای طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام جدید خواهیم داشت.درضمن این موضوع بستگی به نظر وزارتخانه دارد،ولی ممکن است درماه اردیبهشت سامانه ثبت نام باز شود.

وی درمورد نرخ واحدهای نهضت ملی مسکن گفت:برای قراردادهایی که سال قبل منعقدشده قیمت ثابت است وبرمبنای آن کارراپیش می بریم.این قراردادها قانونی است وپیمانکاران بایدمطابق آن واحدها راتحویل دهند.قیمت سال گذشته برمبنای فهرست بهای 1401بود.اگر امسال هم قراردادجدیدببندیم براساس 1402منعقد می شود

وی تصریح کرد:نرخ واحدها بستگی به تعدادطبقات،امکانات،مشاعات ومنطقه،متفاوت است ونمی توان قیمت ثابتی رابرای کل پروژه هااعلام کرد.

خلیل محبت خواه بااشاره به تأمین زمین برای ساخت مسکن گفت:درسال جدید تمام زمین هایی راکه برای طرح نهضت ملی مسکن احصا شده تأمین خواهیم کرد.اگرنیازبه تغییرکاربری والحاق باشد اقدامات لازم را انجام می دهیم.

وی همچنین درمورد رفع تصرف از اراضی دولتی درتعطیلات نوروزبیان کرد:از27اسفند1401تا 13فروردین ماه سال جدید،درتمام شهرهای استان تهران یگان حفاظت ازاراضی وزارت راه وشهرسازی درحال آماده باش بودندکه حدود7.6هکتاررفع تصرف ازاراضی ملی صورت گرفت.

محبت خواه یادآورشد:درشرق استان تهران بخش قابل توجهی از تصرفات درشرق استان تهران،فیروزکوه،دماوندوحومه آن اتفاق افتاده بود.درمواردی دیوارکشی واحداث بنا صورت گرفته بودکه تماماًرفع تصرف شد.

به گفته وی وام ودیعه مسکن تاشهریورماه امسال طبق بخشنامه در20بانک عامل پرداخت می شود.

وی افزود:به تهرانی ها درسال1400نیزبه میزان59288فقره ازاین وام پرداخت شده است.

برمبنای بخشنامه شرایط ضمانت این وام مانندتسهیلات خردبانکی است وبرمبنای درجه بندی جمعیت شهرها از40تا 100میلیون تومان پرداخت می شود.

ایرج رهبربا اشاره به شروع ساخت پروژه های طرح اقدام ملی درزمان حضوروزیرسابق راه وشهرسازی محمد اسلامی،اظهارکرد:درهمان دوره چندین باراعلام کردیم با توجه به تجربه مسکن مهرکه گروه هدف آن متقاضیان کم توان بوددرطرح اقدام ملی تجربه ما می گوید آورده متقاضیان زیاداست وآنهاتوان پرداخت این مبالغ راندارند.

وی اشاره نمودبه این که متقاضیان بایدحداقل 400میلیون آورده داشته باشند وادامه داد:درطرح ملی مسکن نیز اعلام شده است که دریک بازه مشخص متقاضیان بایداقساط40میلیون تومانی پرداخت کنند،واقعیت این است که اکثرمتقاضیان این طرح توان پرداخت این آورده را ندارند.

رهبراضافه کرد:براین مبنا با هدف ساخت پروژه ها وخانه دارکردن سریع مردم ،به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاددادیم ازتوان مالی بخش خصوصی درمقابل سهم ازپروژه استفاده شود.

رهبربیان کرد:دریک جلسه پیشنهاداستفاده ازتوان مالی بخش خصوصی را مطرح کردیم که بذرپاش آن را پذیرفت وتأکید نمود پیشنهاد خوبی است.

وی بااشاره به این که ساخت قسمتی ازواحدهای نهضت ملی مسکن شروع شده است ،اظهارنمود:به عنوان مثال برای ساخت یک واحد100متری باید1میلیاردتومان هزینه کنند.حدود300میلیون ازاین مبلغ را وام پوشش می دهد و700میلیون تومان مابقی را بایستی متقاضیان پرداخت کنند.برمبنای پیشنهادانبوه سازان 500میلیون تومان ازاین مبلغ را قسمت خصوصی تأمین می کندومتقاضیان 200میلیون تومان آورده خواهندداشت.

مهردادبذزپاش درجدیدترین اظهارنظردرموردپیشنهاد انبوه سازان گفته است:به دنبال آن هستیم تا بااخذمصوبه ازمجلس،پیشنهادانبوه سازان رابرای کاهش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن راعملیاتی کنیم.

 

 

 

نظرات خودتان رازیراین خبربامابه اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support