مصالح ساختمانی دارای بیشترین سهم نانومحصولات درصنعت ساخت وساز!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مصالح ساختمانی دارای بیشترین سهم نانومحصولات درصنعت ساخت وساز!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13626 بازدید
مصالح ساختمانی دارای بیشترین سهم نانومحصولات درصنعت ساخت وساز!!

درداخل کشوردرحال حاضرنانومحصولات متعددی برای صنعت ساخت وسازتولیدمی شود.ارتقای محصولات صنعت ساخت وسازبا استفاده ازفناوری نانووتوسعه پوشش های نانومقاوم وسخت دربرابرخوردگی ازجمله محورهایی است که سعی شده تاازفناوری نانوجهت بهبودصنعت ساخت وسازاستفاده شود.

درصنعت ساخت وساز ازنظر تعدادمحصولات،کشورهای آمریکابا 227محصول،آلمان با151محصول وایران با64محصول دررتبه های اول تاسوم دراین بانک اطلاعاتی هستندامادرصنعت ساخت وسازفناوری نانوچگونه می تواندروی بهبودوارتقای محصولات اثرگذارباشد؟

یکی ازاثرات فناوری نانو درصنعت ساخت وسازتولیدموادقوی تروبادوام تراست.به مصالح ساختمانی مانندبتن،فولاد،وشیشه می توان نانومواد رااضافه کردتااستحکام ودوام آنها افزایش پیدا کند.به عنوان مثال اگرنانوذرات رابه بتن اضافه کنیم می توانیم مقاومت فشاری واستحکام آن راتا 20درصدافزایش دهیم که این کاردرکشورتوسط یک تعاونی دانش بنیان انبوه سازی مسکن انجام شده است.

همچنین نانوذرات دربتن امکان ایجادمقاومت دربرابرنفوذوجذب آب رافراهم می کند،ویکی ازشرکت های ایرانی این کاررابرای محصولات خودانجام داده است.

درصنعت ساختمان ازدیگراثرات فناوری نانوبه ایجادخاصیت خودترمیم شوندگی می توان اشاره کرد.مصالح ساختمانی با این ویژگی می‌توانندبه طورخودکارترک ها وسایرآسیب هاراترمیم کنند.این فناوری باعث می‌شودهزینه های نگهداری را تا حدزیادی کاهش داده وطول عمرساختمان‌ها راافزایش دهد. 

بهبودیافتن عایق ها،کاهش اتلاف گرما وبالا رفتن راندمان پنل های خورشیدی،ازنظرانرژی ساختمان ها راکارآمدترمی‌کند.گروه پوشش های محافظ پایه آب پاوان،پوشش عایق حرارت حاوی موادنانو ساختارتولید می کند.درضمن شرکت پاکان آتیه نانودانش نیزمحصولات عایق را تولیدوبه بازارعرضه می کند.

درکشور شرکت های بسیاری نیزدربخش ایجادپوشش های تزئینی وآب‌گریزفعالیت دارندکه باکمک فناوری نانوبرای محصولات ساختمانی پوشش هایی بادوام تولیدمی‌کنند.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتالطفاً نظرات خودتان رادرزیزهمین خبربامابه اشتراک بگذارید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support