بهترین راه حل مشکل مسکن درکشور چیست؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بهترین راه حل مشکل مسکن درکشور چیست؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15014 بازدید
بهترین راه حل مشکل مسکن درکشور چیست؟

به گزارش ملکیتا،امسال ازسوی مقام معظم رهبری شعاری که مطرح شد،برمبنای بحث مهارتورم همزمان با رشدتولید متمرکز شده است.به همین دلیل باید برای حل توام تورم وبه حرکت انداختن رشد تولید،بسترهای هدایت منابع بانکی باید به سمت تولید ایجادشودودرضمن اعتبارات شبکه بانکی نیز به سمت بخش‌های پیشران اقتصاد راهنمایی شوند.

بخش مسکن یکی ازبخش های پیشران است که هم جزءنیاز‌های اصلی جامعه است وهم دررشداقتصادی واشتغال اثرمهمی دارد.درکنار هدایت اعتبارات بانکی به طرف ساخت مسکن،موضوع ایجادمحدودیت دراعطای زمین نیز دیگرمسئله نظام حکمرانی درقسمت ساخت مسکن است.به همین دلیل باید گفت که فقط نیم درصد از کل مساحت کشور به حوزه سکونت‌گاه وهمچنین مناطق مسکونی اختصاص داده شده است.دلیل کاهش عرضه وتورم بی سابقه درحوزه مسکن ،همین ایجادمحدودیت دراعطای زمین وبسته بودن کمربندی شهرها می‌باشد.

باتوجه به موارد مذکور،راه حل اصلی برای تحقق مهم ترین وعده دولت سیزدهم به مردم براساس ساخت مسکن،ازبین بردن محدودیت اعطای زمین به مردم وهدایت اعتبارات بانکی به بخش سایت مسکن است.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

کارشناس مسکن؛مهدی احمدی به منظورحل مشکلات فعلی دراین حوزه بااشاره به اینکه اصلی‌ترین مشکلات فعلی ما درحوزه مسکن ناهمخوانی میزان تقاضا با عرضه است،ادامه داد:عرضه زمین وساخت مسکن نسبت به تقاضا درکشور ماکمتراست، به همین علت دراین حوزه شاهدگرانی بیش ازحدومشکلات فعلی می‌باشیم.درضمن باید بعضی مواقع هم سیاست‌گذاری‌هایی اعمال می‌شده که نشده وبه همین دلیل با بحران مواجه شده‌ایم.

وی ادامه داد:یکی ازدلایل مهم بالارفتن قیمت زمین وانحصاردرعرضه زمین بستن کمربندی شهرهااست.از طرفی دیگر،ارگان‌های دولتی نیزبامصوبات مجلسی مبنی برلزوم قراردادن زمین‌های بلااستفاده خودبه حوزه مسکن همراهی لازم را ندارند.البته دربرخی ازشهرها مشکل زمین هم نداریم وزمین دردسترس است،ولی بازهم درحوزه ساخت مسکن‌های جدیدکاری صورت نمی‌دهیم.

احمدی گفت:حقیقت این است که کشورمان ازلحاظ وسعت می‌تواندجوابگوی زمین موردنیازبرای ساخت مسکن باشدوماازلحاظ زمین مشکلی نداریم؛اما به دلیل یک سری قوانین دست وپاگیرمانندبستن کمربندی شهرهاوهمراهی نکردن نهادهای دولتی برای آزادسازی زمین‌هادرکشور به نفع مسکن سازی مشکل‌سازشده است.

وی افزود :ارگان‌های دولتی زمین های زیادی دارندکه آنها رادراختیارخودقرارداده‌اندولی ازآنها استفاده نمی‌کنندتابتوانند ازافزایش قیمت این زمین‌ها سودکنند.اگردولت بتواند این زمین‌ها راآزادکند،می‌توانیم برنامه‌ریزی‌های خوبی روی آنها انجام دهیم.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support