برنامه جدید دولت برای کاهش قیمت مسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

برنامه جدید دولت برای کاهش قیمت مسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

9 ماه پیش 9146 بازدید
برنامه جدید دولت برای کاهش قیمت مسکن!!

به گزارش ملکیتا،دستیارویژه وزیرراه وشهرسازی،روح‌الله اکبری دریک نشست علمی تخصصی اعلام کردبا توجه به اقداماتی که دولت سیزدهم قصددارد انجام دهد واجرا کنداین موارداست که شامل اجاره زمین به صورت 99ساله وحذف قیمت زمین ازمسکن،که باعث کاهش قیمت مسکن می‌شود.

براساس برنامه جدید دولت،اجاره زمین به صورت 99ساله توسط دولت ممکن است به چندین تغییر مانندافزایش تعدادواحدهای مسکونی،کاهش قیمت مسکن (یعنی اگر تعداد واحدها افزایش یابد باعث به رقابت بیشتر وکاهش قیمت‌ها دربازارمسکن شود.)وهمچنین توسعه زیرساخت ‌های عمومی به مناطق جدید اختصاص دهدواین امرباعث بهبودکیفیت زندگی درمناطق مختلف کمک کندوبه توسعه شهری منجر شود.

دستیارویژه وزیرراه وشهرسازی،روح‌الله اکبری برلزوم 2برابرشدن ظرفیت تولیدی مسکن درکشورتأکید کردوباارائه راهکارهایی ماننداجاره زمین به صورت 99ساله وحذف قیمت زمین ازمسکن که همین موارد باعث کاهش قیمت مسکن شد.

وی بیان کرد:هدف اصلی ما این است که درکنارافزایش کیفیت تولید،تا مدیریت عرضه وتقاضا نیزبوده تا درپایان دولت به هدفی که درنظردارد برسدکه مهمترین آن خانه‌دارکردن افرادکم درآمدوفاقد مسکن است.

روح‌االله اکبری اظهارنمود:ازجمله اقدامات دیگر نیزکه برای دستیابی به هدف ساخت چهارمیلیون مسکن درقالب نهضت ملی اجرا شدمانند به کارآوردن بانک‌ها،بازارهای مالی،مشارکت مردم وانبوه سازان است.

درضمن وی استفاده از تکنولوژی‌های نوین درساخت وسازازطریق اعمال کردن قراردادهای هوشمند وهمچنین اجرای راه‌حل‌های جایگزین را ازجمله مواردی عنوان کردکه درکاهش قیمت مسکن  مؤثرمی‌باشدوهدف این است که با اجرای این برنامه‌هاوهمچنین کنترل بازارمصالح ساختمانی وشاهدکاهش قیمت تمام شده مسکن برای قشرضعیف درکشورباشیم.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان را درزیرهمبن خبر کامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support