بسازوبفروش ها،املاکی راکه ساخته اندنمی فروشند | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بسازوبفروش ها،املاکی راکه ساخته اندنمی فروشند

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16986 بازدید
بسازوبفروش ها،املاکی راکه ساخته اندنمی فروشند

به گزارش ملکیتابه گفته دنیای اقتصاددراین شرایط یک طیف ازعرضه کننده های بازارفروش خانه،شروع به قیمت گذاری بانرخ آتی کرده اند.

این گروه ازفروشنده هاکه مالکان واحدهای نوسازویاهمان سازنده هاهستند دراصل تمایل به فروش واحدها قبل ازسال جدید ندارند.علت این موضوع نیزمشخص است.بسیاری ازآنهامنابع حاصل ازفروش واحدهای آماده رابرای ساخت واحدهای جدیدوشروع پروژه های تازه نیاز خواهند داشت.ازآن جهت که به دلیل قرارگرفتن درروزهای آخر سال وهمچنین نیمه تعطیل ماه فروردین درعمل شروع واستارت فعالیت سازنده هادرماه های بعدخواهدبود،براین اساس این دسته ازعرضه کنندگان به فروش واحدقبل از سال جدید تمایلی ندارند.به ویژه درشرایط تورمی فعلی که تمام هزینه های ساخت هم روز به روزافزایش یافته وتورم مستمر به خصوص درقیمت مصالح ساختمانی فعالیت سازنده هاراسخت کرده است.

درحال حاضر،تعدادی ازاین سازنده ها،به صورت کم درنیمه اول سال بعد با درنظرگرفتن برآوردی ازقیمت آتی آپارتمان خود،حاضربه فروش هستند.یعنی قیمتی که آنها الان برای فروش واحدهای خود اعلام می کنندبا قیمتهای متعارف وروز بازارفاصله داردودرضمن این فاصله نیزدربسیاری ازموارد قابل توجه است.آنها بادرنظرگرفتن هزینه ساخت مسکن درسال بعد(ازناحیه تغییرات دستمزدها،قیمت زمین ومصالح)،تورم بازارمسکن درماه های اخروهمچنین انتظارات تورمی،معدل قیمت درفایل های فروش رامعین کرده ودرصورت وجود تقاضا باقیمت معین شده حاضر به فروش یک یا تعدادکمی ازواحدهای آماده خودونه کل واحدها،هستند.

این موضوع درحالی است که به دلیل فاصله زیاد این نرخ ها باعرف منطقه،درعمل دربسیاری ازموارد این آپارتمان ها دربازارمعامله نمی شوند

 

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیراین خبرباما به اشتراک بگذارید

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support