رفتارفروشندگان دربازارمسکن تغییرکرد/پیش بینی رهبردرسال آینده ازقیمت مسکن | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

رفتارفروشندگان دربازارمسکن تغییرکرد/پیش بینی رهبردرسال آینده ازقیمت مسکن

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 17844 بازدید
رفتارفروشندگان دربازارمسکن تغییرکرد/پیش بینی رهبردرسال آینده ازقیمت مسکن

آن طورکه گزارش ها بیان می کند،روال افزایشی قیمت ملک باعث شده که به طورتقریبی اغلب فروشندگان،میزقراردادفروش راترک کنندوترجیح می دهند که برای فروش ملک خود دست نگه دارند

تحلیل مالکان این است که زمانی که ملک خودرامی فروشند،ساعتی بعدضررمی کنندونمی تواندملکی راجایگزین کنند.به عبارتی،فایل موردنظرخودرانمی توانند به همان سرعتی که قیمت ها بالامی رود،پیداکنند.

این شرایط اززمانی شروع شده است که قیمت واحدهای مسکونی دریک سطح با افزایش قیمت ارزشروع به جهش کرد،به صورتی که دربعضی ازمناطق شاهد رشدهای عجیب وغریب قیمت مسکن هستیم.

براساس جدید ترین گزارش مرکز آماردرارتباط با تورم کالاها وخدمات دربهمن ماه1401درکل کشور تورم ماهانه به2.3درصدرسیده است.همچنین تورم نقطه به نقطه مسکن هم که تغییرقیمت درمقایسه با همین ماه سال قبل رابیان می کند،از افزایش41.7درصدحکایت دارد.این موضوع درشرایطی است که رشدقیمت مسکن کل کشوردر12ماه منتهی به ماه بهمن1401به34.8درصدرسیده که درمقایسه با33.7درصدماه قبل رشد1.1درصدرابیان می کند

همچنین در بخش اجاره بها نیز طبق اعلام مرکزآمارشاخص قیمت ماهیانه،نقطه به نقطه وبه صورت سالیانه درماه بهمن1401به ترتیب2.3درصد،41.6درصدو34.7درصداعلام شد.

براساس این گزارش به خوبی تاثیرتورم به وجودآمده درحوزه مسکن را دربازار مسکن واجاره بها می توان مشاهده کرد.

درحال حاضردرتهران به سختی می توان باکمترازمتری40میلیون تومان خانه خریدوارقام بسیاربالایی دارد.دراین شرایط،براساس پیش گویی فعالان بازارمسکن پس ازورودبه سال جدیدازوضعیت بازاراز این جهت است که تعدادمعاملات مسکن همچنان کاهشی وروندقیمت هاافزایشی خواهدبود.

ایرج رهبررئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران دراین شرایط اعتقاددارد:درباره قیمت ها درسال آینده به طوردقیق نمی توان پیش بینی کرد،اما با وضعیتی که مشاهده می کنیم وباتورمی که وجود دارد،اگرفردی قصد وتوان خریدمسکن را دارد،امروزخریدکندبهترازفرداست،زیراکه احتمال اینکه در سال آینده دربخش مسکن افزایش قیمت داشته باشیم.

وی افزود:ولی اگردولت تمهیداتی اتخاذکندممکن است ورق برگرددودربازارمسکن کنترل وتورم برعکس شود،همان طور که درحال حاضرسرمایه گذاری درطلاوارزهم خیلی مطمئن نیست وممکن است یک شبه قیمت کاهش پیداکندوسرمایه گذارورشکست کند.به خاطر همین همه چیز بستگی به سیاستگذاری های دولت ووضعیت کلان اقتصادی دارد

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان در زیراین خبرهستیم

 

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support