اعمال سیاست های دستوری بازارمسکن رارونق نمی دهد | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

اعمال سیاست های دستوری بازارمسکن رارونق نمی دهد

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14710 بازدید
اعمال سیاست های دستوری بازارمسکن رارونق نمی دهد

عضوهیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن تهران،حسن محتشم بیان کرد:بازارمسکن فقط ازطریق تولیدوعرضه مسکن بهبودیارونق پیدا نمی کندواعمال این سیاست های دستوری ماننداخذمالیات ازخانه های خالی دربهترشدن وضعیت بازاراثرندارد.وی افزود:گرفتن مالیات از خانه های خالی ازهمین دست سیاست هایی است که با ایجادمحدودیت ورویکرد دستوری سعی داردبازاررابهبود ببخشد.

وی ادامه داد:درحال حاضردولت درآمدهایی رابرای خودمتصورشده است که تصمیم داردازطریق این درآمدها بازارمسکن رارونق ببخشدولی این دسته ازاقدامات نمی تواند کمکی به بازارمسکن کندحتی اگرموفق هم باشد این راهکارها موقتی است.

محتشم بیان کرد:وزارت راه وشهرسازی دردستورکارخودشناسایی خانه های خالی قرارداده است.ولی بامالیات گرفتن مشکل مسکن حل نمی شودودرحوزه اخذمالیات هرگونه سخت گیری خودباعث بالارفتن قیمت مسکن می شود.

اوتأکیدکرد:حل مسئله ومشکل مسکن تنهاباتولیدوعرضه زیادومنطبق برعرضه واحدهای مسکونی برطرف می شود.

وی اظهارنمود:مالیات ازسوداگری جلوگیری می کند به شرطی که درسایربازارهای کشورزمینه سرمایه گذاری فراهم باشد ودراین شرایط که بحث تولیدپیچیدگی زیادداردوسرمایه گذاران دیگر امیدی ندارند که به سمت تولید بروند برای حفظ ارزش پول وسرمایه خودبه بازارهای ارز،خودرو ومسکن رجوع می کنند.

عضوهیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن بیان کرد:الان شرایط بازارمسکن درمقایسه با دیگربازارها وضعیت بهتری دارد واین بازارزمینه سازباعث تولید واشتغال می شودولی درسایربازارها مانندطلا،ارزتنهاشاهدسوداگری هستیم.

اوتأکید کرد:تاموقعی که دولت اقتصادخودرابراساس تولیدبنانکندشاهدبهترشدن وضعیت بازارمسکن نخواهیم بود.

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شماعزیزان درزیراین خبرهستیم

 

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support