آغازدوباره تولید درفولادترکیه | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

آغازدوباره تولید درفولادترکیه

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 17499 بازدید
آغازدوباره تولید درفولادترکیه

اکثرفولادسازان فعال درمنطقه های زلزله زده جنوب شرقی ترکیه به تازگی تولیدخودراشروع کردند.یکی ازفولادسازان این کشوربه نام (ایکینسیلر)تولیدخودراباظرفیت کامل آغازکرد.به خاطرزلزله وبه خاطرتخریب خطوط تولیداین شرکت،درخط تولیدخودمشکلات زیادی راشناسایی نموده که پس ازتعریف اقدامات اصلاحی،عملیات اجرایی تعمیرات خودراشروع کردوبعدازپایان این تعمیرات،این شرکت تولیدخودراآغازکرد.

همچنین انتظارمی رودکه بزرگترین تولیدکننده فولادlsdemirمبتنی برکوره اکسیژن پایه ترکیه،درروزهای بعدبه تولیدبازگرددکه بعضی ازمشکلات پس اززلزله مانندتقاضابرای مصالح ساختمانی رادراین کشورحل می کند.

اداره توسعه مسکن ترکیه درنظرداردبه مدت یک سال،در11شهر350هزارخانه بسازدکه این میزان ازساخت وسازبه5میلیون تن محصولات فولادی ازجمله3میلیون تن میلگرد،750هزارتن مفتول و1.25میلیون تن ورق فلزنیازدارد.

انجمن تولیدکنندگان فولادترکیه درنظردارداین محصولات راتوسط فولادسازان داخلی تأمین کندوبراین اساس دولت این کشورنیزباکنترل بازار،قیمت هارادرهمین سطح نگه می دارد.

دراین صورت،باافزایش تقاضابرای میلگردموردنیازدرپروژه های بازسازی،این کشوردرهفته های اخیرشاهدافزایش قیمت بیلت وقراضه وارداتی بوده است.

طبق آخرین رتبه بندی انجمن جهانی فولاد،ترکیه باتولید35.1میلیون تن فولاد درسال درجایگاه هشتم تولیدکنندگان بزرگ فولاددنیاقرارگرفته است.پیش بینی می شود درروزهای قبل به خاطرزلزله وبه خاطرتوقف تولیددرترکیه،این کشورتارتبه دهم دررده بندی سال آینده تنزل پیداکند.

نظرات خودتان رازیراین خبربامابه اشتراک بگذارید

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support