آیا وضعیت خانه هادرسال آینده بهبودمی یابد؟/پیش گویی بازارمسکن | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

آیا وضعیت خانه هادرسال آینده بهبودمی یابد؟/پیش گویی بازارمسکن

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 16730 بازدید
آیا وضعیت خانه هادرسال آینده بهبودمی یابد؟/پیش گویی بازارمسکن

به گزارش ملکیتا،بازارمسکن درسالی که گذشت  شرایط چندان مناسبی نداشت.زیراکه درنیمه اول سال بازاردررکودمطلق به سربردونیمه دوم نیزتورم افزایشی به رکوداضافه شد.

هرچندازدی ماه امسال درخصوص قیمت مسکن آماری رسمی منتشرنشده است،ولی بررسی های میدانی ادامه مسیرافزایشی قیمت هادردوماه آخررا قبول وتأییدمی کنند.

درحال حاضربانزدیک شدن به سال جدیدبایدمشاهده کردقیمت مسکن وساخت وسازدرچه مسیری قرارمی گیرد؟

فاطمی عقدابیان کرد:قبل ازاین سردرگمی وجودداشت ودولت تحرکی جهت انجام طرح های خود نشان نمی داد.اکنون طبق گفته های وزیروراه وشهرسازی بخش مسکن قراراست به طورجدی فعال شود،همین عزم دولت برای اجرای سیاست هادربازارموثراست.

اما اویادآورشد:اگردرسال آینده دولت به وعده های خودعمل نکندوجامعه احساس کند اقدامی شروع نشده،بازارمسکن واکنش منفی نشان می دهد.

آیا وضعیت بازارمسکن بهبودمی یابد؟

رئیس سابق مرکزتحقیقات راه ومسکن وزارت راه وشهرسازی،محمودفاطمی،درموردمسیربازارمسکن درسال آینده گفت:باتوجه به شرایط بین المللی ووقوع اتفاقات مثبت دربازارارز،به نظر می رسدمسکن هم تغییرجهت دهدوروزهای بهتری راتجربه کند.این زمانی است که قبل ازاین امیدزیادی به بهبودوجودنداشت.

وی ادامه داد:ازطرف دیگر،درحوزه مسکن سیاست های دولت شفاف ترشده وبرای پایان پروژه مسکن مهروبه ثمررسیدن نهضت ملی مسکن اقدامات جدی تری به چشم می خورد.

وضعیت بازاراجاره درسال جدید

محمودفاطمی عقدا درموردبازاراجاره مسکن بیان کرد:شرایط دراین بازارهم به سیاست های دولت بستگی دارد که همانند قبل به صورت دستوری عمل نکند.دولت درسالهای گذشته به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری دربازاراجاره می کردکه جوابگو نبود.تافصل اجاره نیززمان زیادی باقی نمانده ونیازاست دولت به صورت جدی ومنطقی بااین حوزه برخوردکندتااجاره رابتواندکنترل کند.

همچنین وی درخصوص هزینه ساخت وسازتشریح کرد:نرخ زمین عاملی تعیین کننده محسوب می شود که دراین قسمت انبوه سازی وتولیدصنعتی ساختمان می تواند به پایین آمدن هزینه ها وکاهش تأثیرنرخ زمین برهزینه هاکمک کند.

رئیس سابق مرکزتحقیقات،راه ومسکن وزارت راه وشهرسازی ادامه داد:این هنر دولت است که بتواند باسیاست های منطقی وصحیح بازارسرمایه راکنترل کند.این بازاربه وسیله سیاست هایی با قابلیت اجرایی مناسب وعالی وهمچنین مشوق های جذاب می تواند پول رابه طرف ساخت وسازراهنمایی کند که درقیمت هانیزتأثیردارد.

اوافزود:اگر دراین امردولت موفق نشود،حجم کنونی نقدینگی سیلی است که به هرطرف برود همه چیز راویران کند واگرآن درکانال خود به صورت صحیح هدایت نشود دچارمشکل می شویم.ولی درصورتی که بتوان آن را راهنمایی کردبه صورت قطعی جواب بازارسرمایه به ظرفیت های به وجود آمده توسط دولت دربازارمسکن مثبت خواهدبود.

نظرات خودتان را زیر این خبربامابه اشتراک بگذارید

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support