بررسی عوامل بالارفتن قیمت مسکن درسال جدید | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بررسی عوامل بالارفتن قیمت مسکن درسال جدید

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16753 بازدید
بررسی عوامل بالارفتن قیمت مسکن درسال جدید

سعیدلطفی درباره وضعیت بازارمسکن بعدازبالارفتن نرخ ارزوهمچنین درپاسخ به این سؤال که آیاتورم افزایش قیمت دلاردربازارمسکن تخلیه شده بیان کرد:درسه ماه آخرسال قبل شاهدتلاطم ونوساناتی دربازارارزبودیم،ولی چندروزآخروقتی قیمت دلارپایین آمدجوروانی آرام شد.

اواظهارکرد:ولی درسال جدیدیکی ازدلایل بالارفتن قیمتها دربازارمسکن نرخ تورم است وبه همین دلیل میزان تورم اعلامی از سوی دولت قیمت مسکن هم افزایش پیدا می کند.یکی دیگرازعامل افزایش قیمت مسکن سفته بازان هستندکه برای بالار فتن قیمت مسکن دست به کار می شودواین عوامل ازدلایل مهم واصلی اثرگذاردررشدقیمت مسکن خواهندبود.

عضوهیأت مدیره اتحادیه مشاورین املاک تهران اظهارنمود:موضوع مهم بعدی قیمت نهاده های ساختمانی هستند.زمانی که قیمت ها افزایش می یابد به دنبال آن قیمت نهاده های ساختمانی هم بالامی رودوبه صورت قطعی بعدازچندماه بعدازاینکه واحدهای ساختمانی به مرحله عرضه برسندتأثیرافزایش قیمت نهادهای ساختمانی را درقیمت واحدهامشاهده خواهیم کرد.

وی همچنین درموردوضعیت اجاره ونگرانی ها درمورد بالا رفتن قیمت ها دراین بازاربه دلیل وضعیت عوامل مؤثردرنرخ اجاره مثل افزایش بهای ملک وهمچنین میزان اثرگذاری بسته های حمایتی دولت ازمستأجران بیان کرد:بسته حمایتی دولت ازمستأجران وساماندهی بازاراجاره سال های قبل هم دربازارهای اجاره تأثیری نداشت وتنها راهکاربرای حمایت ازمستأجران تولیدمسکن وبالارفتن عرضه است وصرف شعاردادن درموردتولید مسکن مشکلی حل نمی شود.

لطفی افزود:متأسفانه تابه امروزموردی ازوعده ساخت یک میلیون مسکن درسال ندیده ایم وبه صورت قطعی این عدم تعادل میان عرضه وتقاضا به بالا رفتن قیمت ها دربازارمسکن دامن می زندودرآخرنرخ اجاره بها افزایش می یابد.

وی ادامه داد:نیازبه مسکن هرسال افزایش پیدا می کند وما دربخش مسکن با انباشت تقاضا مواجه هستیم ودرحال حاضر عرضه کم وتقاضا بسیار زیاد است .

منتظرنظرات گرانبهای شماعزیزان درزیراین خبرهستیم

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support