به نظرشمامسکن نهضت ملی قابل فروش است؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

به نظرشمامسکن نهضت ملی قابل فروش است؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 13875 بازدید
به نظرشمامسکن نهضت ملی قابل فروش است؟

به گزارش ملکیتا،این امرباتوجه به ناآگاهی بعضی خریداران امتیازهاودرآخردرگیری پروژه هاباپرونده های حقوقی وقضایی ناشی ازتخلفات وجرائم موجب متضررشدن مردم می شود.

فردثبت نام شده درطرح نهضت ملی مسکن بایدتاآخرین مراحل حضورداشته باشدوفروش وکالتی برای دولت قابل قبول نیست.

با وجودآنکه وزارت راه وشهرسازی بارها برغیرقابلفروش بودن واحدهای نهضت ملی مسکن وواحدهای اقدام ملی تآکیدکرده،بعضاًمعاملاتی دراین زمینه انجام می شود.

یک مقام مسئول وزارت راه وشهرسازی نیزگفته است:فردثبت نام شده تاآخرین مرحله بایددرطرح نهضت ملی مسکن حضورداشته باشدوفروش وکالتی برای ما قابل قبول نیست.

درصورت مشخص شدن فروش امتیازازفردمتقاضی سلب امتیازشده وامکان پیگیری قانونی ازطرفین خریداروفروشنده وجود دارد.مدیرکل راه وشهرسازی استان فارس دراین خصوص گفته است:خریداران به این موضوع توجه داشته باشندکه درپروژه نهضت ملی مسکن ادارات کل راه وشهرسازی فقط پاسخگوی خودمتقاضی هستندواگرفرددیگری باوکالت نامه مراجعه کند،پاسخگونخواهندبود.درآخرخریداران متضررمی شوند.

اگرچه بعضی مشاوران املاک اقدام به انعقادقراردادواحدهای مسکن ملی می کنند،اما این امتیاز،ضمانت مالکیت برای خریداران محسوب نمی شود؛چراکه هم دفاتراملاکوهم دفاتراسنادرسمی ازثبت قرارداداین امتیازها منع شده اند.

افراد مجردساکن تهران می توانندتا 280میلیون تومان تسهیلات دریافت کنندکه شامل200میلیون تومان تسهیلات خریدمسکن و80میلیون تومان وام جعاله می شود.

برای سال 1401هزینه هربرگ اوراق وام مسکن (تسه )نسبت به هفته قبل روندافزایشی داشته است ؛براین مبنابرای اخذاین وام متآهل های تهرانی بایدحدود95میلیون تومان پرداخت کنند.

دراردیبهشت سال1400هزینه هربرگ اوراق وام مسکن معادل89هزارو600تومان ودرخردادماه سال مذکور نیز100هزارتومان قیمت دارد.درتیرسال 1400هربرگ با قیمت 103هزارو500تومان،درماه مردادبا قیمت 10391هزارو700تومان ودرشهریورنیزبا قیمت 98هزارو200تومان دادوستد می شود.

درماه مهرسال 1400این اوراق  معادل96هزارو700تومان ودرآبان ماه سال1400معادل 95هزارو200تومان ودرآذرماه نیز101هزارو500تومان قیمت دارد.دردی وبهمن سال1400نیزباقیمت های 99هزارو97هزارو100تومان معامله می شود.درسال 1401این اوراق معادل 99هزارتومان قیمت داشته که این گزارش برمبنای همین قیمت نوشته شده است.

 

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support