تابستان گرم وسوزان برای مستأجران! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

تابستان گرم وسوزان برای مستأجران!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13520 بازدید
تابستان گرم وسوزان برای مستأجران!

بافرارسیدن فصل تابستان وشروع چالش توان فرسا مستأجران برای تمدیدقراردادخانه،اسباب کشی وجستجو برای سرپناه جدیدبا توجه به تورم سال گذشته است.

سال گذشته دولت به دنبال کنترل نرخ اجاره بها بود.مصاحبه های امیدوارکننده وزیرمسکن وشهرسازی،مرحوم رستم قاسمی درآرشیونشریات درسال 1401موجوداست.خلاصه محتوی آن مصوبه چنین بود:دولت برای کنترل افزایش اجاره بهامصوبه ای درزمینه تعیین حداکثرافزایش اجاره بها درهرسال تا سقف25درصددرتهرانو20درصد درشهرهای دیگر سراسرکشوررا به تأییدسران قواودیگراعضاء رسید.اما درسال قیل به دلیل نبودقوانین امکان اجرایی کردن همین مصوبه فراهم نشد.

تنها پیامدمصوبه نرخ اجاره بها برای کنترل این بازارچیزی نبود به غیراز تنش افزون تر در روزهای اول ابلاغ آن بود.درآخرانکه صاحبان خانه تاجایی که امکانش بودوهمچنین دلالهای مسکن بنا به دلایل مشخصی ازجمله نبودضمانت اجرایی برای مصوبه اجاره بها مستأجران را مجبوربه پرداخت اجاره بهای بیشترویا اسباب کشی به دیگرنقاط شهرها کردند.درسال1401رشدحاشیه نشینی وجابجای مستأجران ازمناطق نسبتاًخوب به منطقه های پایین تربرهمین مبنا اتفاق افتاد.

امسال هم صدای نامیمون اجاره بهای بدخیم وکمرشکن به گوش می رسد.برای کارمندان پرداخت مبلغ 6میلیون الی 10میلیون تومان برای کارمندان وحقوق بگیران با توجه به نرخ تورم بیشتراز40درصد درسال1401بسیارسخت ودشوار است.بنابراین بازهم شاهدجابه جایی های ناخواسته،اسباب کشی های بیشترورفتن به مناطق پایین تروافزایش حاشیه نشینی خواهیم بود.

درکشورمان حکایت غم باراجاره نشینی بیشترازسایرروایت ها تلخ وجانسوزاست.داستانی که گویا سرانجامی روشن وامیدوارکننده آن متصورنیست ودرمقایسه با سال های قبل شرایط بدتر می شودوامیدخانه دارشدن مستأجران ههمچون سراب باقی خواهدماند.نه تنهااجاره نشین خوش نشین نیست،بلکه گاه درپنجه بی رحم بیشتر صاحبخانه ها،بنگاه املاک،دلال ها،واسطه گران وحتی برای زندگی همسایه های پرحاشیه وگذران امروز به فردا وزیستن درآرامش گرفتارمی آید.زیرا که تنها گناه اجاره نشین نداشتن خانه وتحمل تورم،گرانی،عدم سیاست گذاری مناسب از طرف دولت،مصوبه های بی سرانجام،طمع صاحبان خانه،اجاره دارها و....است.

شکی درآن نیست؛اجاره نشین هابیش ازسایرشهروندان متحمل گرانی،تورم،افزایش قیمت زمین،ملک وحتی مصالح ساختمانی می شوند.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان را زیراین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support