مستأجرانی که مهلت جابه جایی آنها تیرومرداد است بخوانند!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مستأجرانی که مهلت جابه جایی آنها تیرومرداد است بخوانند!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 18839 بازدید
مستأجرانی که مهلت جابه جایی آنها تیرومرداد است بخوانند!!

براساس آخرین آمارهای بازارمسکن درمناطق جنوبی ومرکز شهرتهران نسبت به مناطق بالاشهر رشدقیمت مسکن بیشترشده است که بسیاری ازکارشناسان حوزه مسکن علت این موضوع را قیمت های بالای اجاره بهادرشمال شهرمی دانندکه مستأجران دراین مناطق به دلیل عدم توان اجاره یک واحدمسکونی  به سمت مرکز وجنوب شهررانده وافزایش تقاضا برای اجاره دراین مناطق،قیمت های این مناطق را به شکل صعودی بالابرده است.

داودبیگی نژاددرمورد وضعیت بازاراجاره درتهران بیان نمود:معضل اجاره بها وگرانی های آن به چندعامل بازمی گرددکه یکی ازاین عوامل نبودتولیدساخت وسازدرحوزه مسکن است که همین موضوع باعث شده که دربازاراجاره،عرضه وتقاضا همخوانی نداشته باشند.متأسفانه دردولت قبل تولیدمسکن به حداقل خودش رسیدوعقب ماندگی درتولیدمسکن به شرایط کنونی انتقال پیدا کرده است.ما سه سال پشت سرهم درگیرشرایط کرونایی بودیم شرایط اندکی پایداربودولی ازاسفندسال گذشته به دلیل افزایش تورم وگرانی،به قیمت گذاری ها درفضای مجازی دامن زده شد.

وی ادامه داد:مادراوایل ماه فروردین تذکردادیم که سایت ها درفضای غیرواقعی ومجازی درحال قیمت سازی هستند.به همین دلیل بیشترین آسیبی که دراردیبهشت امسال درقسمت اجاره بها به قیمت ها خورده است موضوع درج قیمت های افسارگسیخته درفضای مجازی ودرضمن نبودن نظارت کافی برروی اپلیکیشن های حوزه مسکن است که این امکان را به مالکان می دهد تا به هرمبلغی که دوست دارندملک خودرااجاره بدهندآن هم با قیمت های غیرکارشناسانه.

بیگی نژاددرموردبرنامه های دولت برای بازاراجاره بهاگفت:باتمدیداتی که دولت انجام خواهد دادقطع به یقین ازافسارگسیختگی والتهابات م.وجود کاسته خواهدشد.

مابه دولت پیشنهاداتی داده ایم که یکی ازآنهاتولیدمسکن اجاره ای است که دربیشترکشورهای توسعه یافته این کاردرحال انجام است ودولت توانسته با یک سری ازمسکن های اجاره ای که دراختیار دارد با کنترل بازاراین معضل را حل کند.دولت بایدمالکان وسرمایه گذاران را به سمت ساخت مسکن های اجاره ای تشویق کندتا دریک دوره5ساله یا10ساله بایک سری پیشنهادهایی که شهرداری می توانددراختیاراین سرمایه گذاران قراردهدباکوچک متراژسازی ها برای اقشارهدف،اطمینانی ایجادکندتااگرزمانی مسکنی برای اجاره وجودنداشت،باارائه این مسکن ها بتوان بازاراجاره را کنترل کرد.

وی ادامه داد:درضمن دولت برای ساخت مسکن دربافت های فرسوده شهری بایدبرنامه ای داشته باشد زیرا که بسیاری ازمردم علاقه ای برای زندگی درحاشیه شهرها راندارند.درشهرتهران هکتارها بافت های فرسوده وجوددارد که قابل احیاست.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support