توضیحات معاون وزیرراه درخصوص نهضت ملی مسکن!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

توضیحات معاون وزیرراه درخصوص نهضت ملی مسکن!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

11 ماه پیش 11719 بازدید
توضیحات معاون وزیرراه درخصوص نهضت ملی مسکن!!

به گزارش ملکیتا،هادی عباسی اظهارکرد:باتوجه به اینکه ازنظرزمانی دچارعقب ماندگی 9ساله هستیم،ودلیل این اتفاق از انباشت تقاضای مسکن وزمین ازسال‌های قبل است ودرازای این انباشت متأسفانه عرضه‌ای صورت نگرفته وماتلاش می‌کنیم که درنهضت ملی مسکن به این تقاضا پاسخ داده شود.

وی بیان نمود:ساخت مسکن توسط مردم یکی ازاهداف دولت سیزدهم برای ساماندهی انباشت تقاضا است،برای تحقق این موضوع دردولت به صورت جدی عمل می‌شود تابرای فراهم نمودن بسترسازی احداث مسکن به ویژه آماده سازی زمین،خدمات زیربنایی وروبنایی وارائه تسهیلات ساخت،مردم برمبنای قوانین ومقررات مسکن موردنظر خودرااحداث کندودرضمن از طرف دولت برای دهک‌های ضعیف هم برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است.

عباسی ادامه داد:معمولاًفرآیندساخت مسکن زمانبروپرهزینه است.امادولت درتلاش است با هدف افزایش تولید وکنترل سوداگری،مشکل بخش مسکن را بتواند حل وفصل کند وبه ساماندهی مناسبی برسد.به طور مثال دردوماه قبل2000بنگاه مختلف درسراسرکشورپلمب شدندکه چنین عددی راچه قبل ازانقلاب وچه بعدازآن نداریم.

معاون وزیرراه یادآورشد:با توجه به اینکه درکشورقراردادتمام الکترونیک نداشتیم،وزارت راه وشهرسازی پلتفرمی راایجادکردتامؤجرومستأجربه صورت تمام الکترونیک به صورت 24ساعته بتواندقراردادامضا کنندوبدون هزینه کدرهگیری دریافت کنند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

هادی عباسی درموردتسهیلات مسکن ازسوی بانک‌هاتوضیح داد:دراین حوزه بانک مسکن به عنوان بانک متولی1200فقره تسهیلات اعطاکرده است.وچند بانک دولتی نیز شروع به اعطای تسهیلات کردندولی متأسفانه تعدادی ازبانک‌ها دراین خصوص کوتاهی کردندکه بنابه گفته رئیس بانک مرکزی درصورت عدم تعهدبانک‌هادرباره اعطای تسهیلات مسکن باآنها برخوردومشمول مالیات می‌شوند.

وی اظهار نمود:برمبنای همکاری صورت گرفته با مجلس وتصویب قوانین ومقررات جهش تولیدمسکن،مالیات خانه‌های خالی وساماندهی بازاراجاره،سعی می‌کنیم که که تمام این مشکلات را به اتمام برسانیم؛درضمن شایان ذکراست که عقب ماندگی زمانی ونداشتن تعهددولت‌های پیشین دربرنامه‌های خوددرموردمسکن موجب تأخیر برای ساماندهی این موضوع شده است.

 

 

 

هموطنان عزیز لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیر همین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support