رایگان شدن دریافت کدرهگیری اجاره‌نامه برای مستأجران | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

رایگان شدن دریافت کدرهگیری اجاره‌نامه برای مستأجران

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

10 ماه پیش 10342 بازدید
رایگان شدن دریافت کدرهگیری اجاره‌نامه برای مستأجران

به گزارش ملکیتا،نماینده وزارت راه وشهرسازی،علیرضا مهلی بیان نمود:دریافت کدرهگیری اجاره نامه برای مستأجران درسامانه ملی املاک واسکان وزارت راه وشهرسازی رایگان شد.

نماینده وزارت راه وشهرسازی درکارگروه تنظیم وکنترل بازارمسکن،املاک ومستغلات بیان کرد:اگرکسی درسامانه املاکش راثبت نکند،مشمول قانون خانه‌های خالی می‌شود.

وی ادامه داد:گشت مشترک تعزیرات حکومتی لازم است ازحالت سنتی خارج شودو آمارشناسایی خانه‌های خالی بایداعلام شود.

مهلی اظهارنمود:باتوجه به اینکه دراین گشت مستمرماشاهدکاهش قیمت واجاره‌بهاهستیم،سامانه اجاره بها باید به صورت جدی‌تردرنظرگرفته شودودراستان راه اندازی شودوهمچنین رایگان شدن دریافت کدرهگیری اجاره نامه دراستان اردبیل به تمام مردم اطلاع‌رسانی شود.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

وهمچنین افزود:به مردم بایداعلام کنیدواطلاع‌رسانی دقیق شودکه اگر کسی املاکش رادرسامانه ثبت نکندمشمول قانون خانه‌های خالی می‌شود.هدف ازاین کارگروه به خاطرجلوگیری وکاهش تورم وهمچنین شناسایی خانه‌های خالی درکشورودرضمن به خاطرکنرل قیمت مسکن می‌باشد.

نماینده وزارت راه وشهرسازی بیان نمود:درحوزه مسکن مهمترین مشکلی که وجود دارد سوداگری مشاوران املاک است واین افراددرگران‌فروشی مسکن واجاره‌بهانقش بسیارمهمی دارند.

مدیرراه وشهرسازی استان اردبیل گفت:باتوجه به اهمیت موضوع مسکن واحداث واحدهای مسکونی،درحال حاضردراستان اردبیل بانکهای عامل درگیردرطرح نهضت ملی مسکن10هزارواحدعقدقراردادبرای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن انجام وتاپایان هفته تمام مدارک آن نیزتکمیل خواهدشد.

همچنین محبوب حیدری درمورداحداث30هزارواحدمسکونی به متقاضیان این طرح دراستان اردبیل خبردادوگفت:با توجه به این موضوع که وظایف راه وشهرسازی استان اردبیل بسیارسنگین وحجم عظیم کار،تمام همکاران ما درتلاش هستند تا این موضوع مهم ونیازمتقاضیان مسکن درزمانی که برای آن قرارداده‌ایم محقق شود.

 

 

 

هموطنان وهمراهان عزیزملکیتالطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support