صفرتاصدبرنامه وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی بازارمسکن! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

صفرتاصدبرنامه وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی بازارمسکن!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16183 بازدید
صفرتاصدبرنامه وزارت راه وشهرسازی برای ساماندهی بازارمسکن!

به گزارش ملکیتا،مشاوروزیرراه سید جواد‌سادات فیرزنی با اشاره به برنامه ساماندهی بازارمسکن ازمسیرساماندهی مشاوران املاک،اظهارنمود:آخرین اقدامات ساماندهی بنگاه های مشاوران املاک مربوط به دهه 80می‌شودکه منجربه اعطای توکن،کدرهگیری وثبت قراردادهاشد.

سادات ضمن بیان این که ساماندهی بازارمشاوران املاک دردهه 90رها شد،ادامه داد:مشاوران املاک به عنوان بزرگ ترین صنف می‌باشند،وبیشترین تخلف راداشته اند.به همین دلیل سعی می کنیم اخلال گرانی را که درپوشش بنگاه های مشاوران املاک بربازارزمین ومسکن اثرات نامطلوبی دارندرا ازگردونه خارج کنیم.

وی بیان نمود:اما درحال حاضرامیدی که دربدنه جامعه پیش آمده واتحادیه واتاق اصناف هم پای کارآمدند خبرخوشی مبنی براثربخشی  این طرح که مراحل تصویب رادرآینده می‌گذراند است.

مشاوروزیرراه وشهرسازی گفت:بنگاه های مشاوراملاکی که دارای جوازوکدرهگیری هستنددراجرای طرح ساماندهی بازوی دولت به شمارمی روندوموردپذیرش جامعه ودولت می باشندودرضمن بنگاه های مشاوران املاکی که مجوز وجواز کسب ندارندموردقبول نیستند.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

سادات درموردارائه کدرهگیری‌رایگان به معاملات توضیح داد:ما سعی می کنیم تاقدرت قانون وقدرت فناوری را دراختیارمردم قراردهیم که درمورد این موضوع آخرین اقدام نیز راه اندازی سامانه ثبت معاملات اجاره رایگان درسامانه املاک واسکان بود.افراد می توانند دراین سامانه قرردادهای اجاره رایگان ثبت کنند.

وی افزود:بعضی ازمشاوران املاک برای ثبت قراردادها مبالغ بالایی ازموجران ومستاجران می گرفتندبه دلیل اینکه توکن دراختیارداشتندولی درحال حاضر با راه اندازی سامانه معاملات املاک ومستغلات چنین مشکلاتی نخواهیم داشت.درحال حاضرماده 18قانون جهش تولیددانش بنیان،ماراملزم کرده بودتابرای مردم این دسترسی راایجادکنیم که با راه اندازی این سامانه این کار انجام شد.

مشاوروزیرراه وشهرسازی تشدیدابزارهای نظارتی بربنگاه های مشاوران املاک راگام دوم عنوان کردوهدف ازاین کارحمایت ازبنگاه های مشاوراملاک رسمی می باشد.

سادات فیرزنی ادامه داد:اعضای کمیسیون عمران مجلس با سازمان تعزیرات حکومتی جلساتی برگزارکردندوبه این خلاء های قانونی اشاره کردند.مادرتلاش هستیم تاباکمک سازمان تعزیرات حکومتی،اتحادیه واتاق اصناف،وحمایت ادارات کل راه وشهرسازی این حوزه راساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد:با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن،ابزارهایی دراختیاردولت قرارمی گیردکه به وسیله آن  قیمت زمین ومسکن کاهش می‌یابد.دولت هم درمیدان،هم باکمک فناوری وهم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازارمسکن واجاره اقدام کرده است.

 

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support