وعده ساخت 50 هزار مسکن برای کارگران تا پایان سال!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

وعده ساخت 50 هزار مسکن برای کارگران تا پایان سال!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

8 ماه پیش 4222 بازدید
وعده ساخت 50 هزار مسکن برای کارگران تا پایان سال!!

به گزارش ملکیتا،درجلسه شورای عالی کار،موضوع مهمی که مورد بررسی قرارگرفت وبراساس اظهارات یکی ازاعضای شورای عالی کارقرار شدساخت مسکن کارگران  درچنداستان تاقبل ازپایان امسال به طورآزمایشی شروع شود.ووعده ساخت 50هزارواحدمسکن برای کارگران درپایان سال داده شده است.

داشتن مسکن حق هر کسی می‌باشدودولت‌ها موظف هستندتا مسکن راتأمین کنندبرمبنای اصل31قانون اساسی با درنظرگرفتن اولویت که کدام قشرنیازمندترند به خصوص روستاییان وکارگران،این اصل را اجرایی کند.

درراستای تأمین مسکن برای خانوارهاطرح‌های مختلفی پیش‌بینی شده که طرح مسکن مهروطرح مسکن ملی ازدسته مهمترین طرح‌ها است.ودرکناراجرای طرح مسکن ملی،طرح مسکن کارگری وهمچنین ساخت مسکن درشهرک‌های صنعتی دردستورکارقرارگرفت.ساخت یک میلیون واحدمسکونی درسال ودرضمن ساخت 4میلیون واحدتاپایان کاردولت است که به عنوان طرح نهضت ملی مسکن کلیدخورد.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

با درنظرگرفتن قیمت بسیار بالای مسکن وهمینطور بالارفتن اجاره‌بها،کارگران بایدمقدارزیادی از حقوقشان رابرای این امر اختصاص دهندکه همین امرباعث شده که کارگران درتنگناهای شدیدمالی قرارگیرند.

چند روز قبل سیصدوبیست ویکمین نشست شورای عالی کارباحضورشرکای اجتماعی برگزارشدویکی ازدستورات آن بحث درمورد مسکن کارگران بود.

معاون امورتعاون وزارت تعاون ،کاررفاه واجتماعی‌ مهدی مسکنی،دراین نشست تأمین زمین رایک مسئله مهم مسکن کارگری درکشورعنوان کردودرادامه برهمین مبنا تفاهم نامه 400هزارواحدمسکونی مابین وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی ووزارت راه وشهرسازی درمهرماه 1400امضاشد.

وی درآخر از کرگران درخواست نمود که  درسامانه وزارت راه وشهرسازی ثبت نام کنندتا بعدازآن به وزارت تعاون،کارورفاه اجتماعی معرفی وبعدازدهک‌بندی وسع سنجی،پروژه‌های مسکن وارد مرحله ساخت شوند.

 

 

 

هموطنان وهمراهان همیشگی ملکیتا لطفاًنظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support