ازسال آینده راه اندازی سامانه جدیدکدرهگیری معاملات وکاهش نقش بنگاه ها | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

ازسال آینده راه اندازی سامانه جدیدکدرهگیری معاملات وکاهش نقش بنگاه ها

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 18986 بازدید
ازسال آینده راه اندازی سامانه جدیدکدرهگیری معاملات وکاهش نقش بنگاه ها

فرشیدایلاتی درمورداجرای سامانه کدرهگیری معاملات مسکن وهمچنین نقش مشاوران املاک دربازارمسکن،بیان کرد:درحال حاضرازسوی وزارت راه وشهرسازی آیین نامه ای برای اجرایی شدن سامانه کدرهگیری معاملات مسکن دردست تدوین است که آغازآن باقراردادهای اجاره مسکن بوده وبعدهم به خریدوفروش ملک نیزتوسعه داده می شود.

حق کمسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی معین می شود

وی افزود:دراین سامانه پیش بینی شده که حق کمسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی معین واعلام می شودوبدین طریق مشاوران املاک دیگرنمی توانند هرقیمتی راکه بخواهنداعلام کنند

فرشید ایلاتی اضافه کرد:ازطرف دیگرباراه اندازی این سامانه که از ابتدای سال اینده اجرایی خواهد شد،قیمت ها به صورت منطقه ای وثابت مسکن اعلام می شود؛اینکه هرمنطقه دارای چه قیمتی بوده وکمسیون آنها نیزمشخص است.وزارت راه وشهرسازی به دنبال تعیین ومشخص کردن این آیین نامه است.

این کارشناس اقتصادی گفت:با منطقه ای اعلام شدن نرخ ها،نرخ کمسیون مشاوران املاک ودستمزدهاووصل شدن به سامانه کدرهگیری،سیستم به صورت خودکارمی تواند اقدام به تعیین نرخ کمسیون کند.

معین کردن قیمتهای منطقه ای مسکن درتهران وکلان شهرها

وی تأکید کرد:دفترچه تقویم املاک که ضمیمه کمسیون های وزرات اقتصادودارایی نیزاست،قیمت های منطقه ای رادرشهرهایی مانندتهران مشخص وهمچنین این کلان شهرها رابه100بلوک تقسیم بندی کرده است.براساس این تقویم کف میانگین برای هربلوک مشخص ،مردم ومشاوران املاک براساس آن می توانندبه صورت شفاف ازقیمت هاآگاه وبرمبنای آن اقدام به تعیین نرخ کمسیون کنند؛یعنی این سامانه جدید جدا ازمعاملات وبرمبنای میانگین منطقه ای به صورت خودکاراقدام به تعیین نرخ کمسیون خواهد کرد.

ایلاتی با اشاره به اجباری شدن کدرهگیری درسال آینده،خاطرنشان کرد:براین اساس خانه هایی که فاقدکدرهگیری هستند به عنوان خانه های خالی شناسایی می شود وازاین به بعد دیگرمالک ومستاجرنمی توانندبه صورت توافقی اقدام به معامله نمایند،زیراکه دراین صورت برای فردساکن ومالک جرایمی درنظر گرفته خواهدشد؛همچنین درتغییرات جدیدمالک ومستأجرمی توانند اطلاعات معامله خودرابدون مراجعه به مشاوراملاک،درسامانه ثبت وکدرهگیری رادریافت کنند.

کارشناس حوزه مسکن ادامه داد:البته نباید این حرف مشاوران املاک رانیزمنکرشدکه بیان می کنند که هدف اصلی ماشکستن قیمت های اعلامی مالکان ورسیدن به توافق برای به سرانجام رساندن معامله می باشد،اما ازاین موضوع نبایدغافل شدکه درشرایط کنونی بسیاری ازمشاوران املاک سعی می کنند تاباتوافق بامالکان برای اینکه رقم کمسیون بالابرود،اقدام به زدوبندهایی می کنند.

وی ادامه داد:تغییرات جدیددرسامانه کدرهگیری معاملات مسکن ازیک طرف واجباری شدن دریافت کدرهگیری برای تمام معاملات ازطرف دیگرموجب می شودتا این گونه اقدامات که درآخرسبب افزایش قیمت مسکن خواهد شدبه حداقل برسند

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support