ساخت مسکن ملی برای کارگران نیست | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

ساخت مسکن ملی برای کارگران نیست

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 17725 بازدید
ساخت مسکن ملی برای کارگران نیست

بیات مهم ترین مطالبه کارگران راامنیت شغلی وحقوق ودستمزدعنوان کردوگفت:کارگران ازایتدای سال نیازدارندکه بدون نگرانی ودغدغه درمحل کاروکارخانه حاضرشوندوباانگیزه به تولیدباکیفیت بپردازندبرهمین مبناکارفرمایان برای آنکه بهره وری کارخانه ها افزایش پیداکندوتولیدباکیفیت ورقابت پذیربه وجود آیدباید هوای تمام کارگران را داشته باشند.

اوتصریح کرد:درسال جدیدانتظارجامعه کارگری این است که بنگاههای تولیدی علاوه برحفظ امنیت شغلی نیروهای کاروحقوق ودستمزدکافی وبه موقع به کارگران پرداخت کنند.

بیات بیان کرد:کارگران شاید قبلاًمی توانستندبرای تأمین معاش خودوخانواده درحاشیه شهرهامشغول کارشونداما امروز هزینه ایاب وذهاب افزایش یافته وکارگربادریافتی خودنمی توانددرمحیطی مشغول کارشودکه ازمحل سکونت او دور باشد 

این فعال حوزه کاراضافه کرد:کارگران برای فعالیت وتولیدنیازبه انگیزه دارندوبرای آنکه بتوانندیک روزکامل رادرکارگاه یاکارخانه سپری کنندبایدحقوق ودستمزدکافی دریافت کننددرغیراینصورت به مشاغل غیررسمی وکاذب روی می آورند.

وی درعین حال به مسکن کارگری هم اشاره کرد وبیان نمود:برای ساخت مسکن ملی بایدتوان مالی کارگران رامدنظرقرارداد،کارگران با حقوقی که دریافت می کنند چگونه می تواننداقساط سنگین وام مسکن رابپردازند.بایدروشهای دیگری برای ساخت مسکن ارزان قیمت برای کارگران پیش بینی کرد.

بیات بااشاره به طرح مسکن ملی اظهارکرد:الان آماری وجود نداردکه چنددرصدکارگران درمسکن ملی ثبت نام کرده اند.آن تعدادی هم که آورده خود راواریزکردندسردرگم مانده اند ومشخص نیست که قراراست چه زمانی واحدهایشان ساخته وتحویل داده شود.

این فعال حوزه کاریکی ازراهکارهای تأمین مسکن کارگران را ساخت خانه های اجاره به شرط تملیک دانست وبیان نمود:این طرح باید به صورتی پیاده سازی شود که کارگران ازعهده پرداخت اقساط آن برآیند.

بیات درباره پرداخت وام های مسکن با مبالغ بالا نیز بیان کرد:اگرمبلغ وام مسکن رابالاببریم مادامی که اقساط بلندمدت رادرنظرنگیریم کارگران بادریافتی خودقادربه پرداخت نیستندوقیمت مصالح ساختمانی هم افزایش یافته است لذابایدبه دنبال روشهای دیگری برای تأمین مسکن کارگران باشیم که با شرایط وآورده کارگران همخوانی داشته باشد.

نظرات خودتان را زیراین خبرباما به اشتراک بگذارید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support