اجرای طرح نهضت ملی وگام بلندبنیادمسکن | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

اجرای طرح نهضت ملی وگام بلندبنیادمسکن

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15062 بازدید
اجرای طرح نهضت ملی وگام بلندبنیادمسکن

حمیدرضا سهرابی گفت:فرایندتأمین زمین به خصوص آماده سازی ونقشه برداری طولانی است ودولت تلاش می کنددربرخی از نقاط کشورهزینه سنگین آماده سازی زمین به عهده متقاضی نباشد.

وی بااشاره به این که دربخش مسکن شهری مامجری وزارت راه وشهرسازی درشهرهای کوچک هستیم گفت:برمبنای توافق قراربودوزارت راه وشهرسازی اراضی مناسب رادراختیاربنیادمسکن قراردهدومتقاضیان واجدشرایط رابعدازپالایش به بنیادمسکن معرفی کند.

حمیدرضاسهرابی افزود:براین اساس برای تأمین زمین درشهرهای کوچک مشکل زیادی وجودنداردودربعضی ازاستانهامثل کردستان،لرستان ویاشهرهای شمالی به دلیل شرایط توپوگرافی وجغرافیایی،منابع طبیعی وجنگل ها مواجه هستیم زمین تأمین می شود.

وی تصریح کرد:بنیادمسکن قراربوده 200هزارواحدمسکونی به صورت سالانه بسازدکه حدود195هزارواحدزمین ازجانب وزارت راه وشهرسازی به بنیادمعرفی شده است.

معاون مسکن شهری بنیادمسکن افزود:150هزارواحداراضی که قابلیت اجرای طرح وتخصیص داشتندو50هزارواحددیگریا متقاضی نداردوثبت نام نشده ویامتقاضیان رغبتی به آن اراضی معرفی شده نداشتندیامعارض پیداکرده ویا باتصویب کاربری آن مخالفت شده است.

سهرابی گفت :برای حدود130هزارواحدمتقاضی مؤثروزمین داریم که براین مبنا برای132هزارواحدپروژه تعریف کردیم که ازاین تعداد برای117هزارواحدزمین تخصیص دادیم وواردفازهای مختلف اجرایی ازآماده سازی تانازک کاری شدند.

وی بیان کرد:حدود77هزارواحدمسکونی درحال ساخت،درمرحله فنداسیون به بعدهستندوبیش از3هزارواحدنازک کاری آن هاتمام شده وبخشی ازآن هاهم افتتاح شده است .

معاون مسکن شهری بنیادمسکن تصریح کرد:در6ماه آخرحدود530واحدازواحدهایی که درقالب نهضت ملی تعریف شده درقم به بهره برداری رسیده است.

نظرات خودتان رازیراین خبرباما به اشتراک بگذارید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support