صدورکدرهگیری معاملات مسکن ازامسال اجباری شد | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

صدورکدرهگیری معاملات مسکن ازامسال اجباری شد

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 13230 بازدید
صدورکدرهگیری معاملات مسکن ازامسال اجباری شد

یکی ازمهمترین اولویت های دولت سیزدهم ،ساماندهی بازارمسکن دربخش خریدوفروش واجاره بوده ودولت ازهمان روزهای اول این مهم رادرصدربرنامه های خودقرار داده است.

درکنارساخت مسکن درقالب طرح نهضت ملی مسکن ،دولت باارائه راهکارهایی ازجمله راه اندازی سامانه کدرهگیری معاملات مسکن،گامی بزرگ درراستای شناسایی واحدهای خالی ازیک طرف وازطرف دیگرثبت اطلاعات مرتبط بامیزان خریدوفروش وقیمت اجاره بها برداشته است تا ازاین طریق شاهدثبات وساماندهی دراین بخش باشیم.

دولت باراه اندازی این سامانه درواقع به دنبال کاهش سوداگری درحوزه مسکن بوده،این درزمانی است که درسال 98سامانه املاک واسکان رونمایی شد،امااتکای آن برخوداظهاری بودوبه همین علت نقص درشناسایی خانه های خالی همچنان درآن وجودداشت.

اهمیت راه اندازی این سامانه به صورتی بود که درجلسه شورای عالی مسکن آیت الله رئیسی،رئیس جمهوربااشاره به موضوع راه اندازی سامانه اطلاعات بازارمسکن ،عنوان کرده بودکه قسمت قابل توجهی ازدرآمدمردم صرف هزینه های مسکن می شودودرضمن این بازارسهم بزرگی درجلوگیری ازتورم ویاتشدیدآن دارد.

رئیس جمهوربرراه اندازی این سامانه وفعالیت دقیق آن تأکید کرده وموجب شده تا درروزهای پایانی سال 1401وزارت راه وشهرسازی وراه اندازی سامانه جدید کدرهگیری معاملات مسکن ازاوایل سال آینده واجباری شدن کدرهگیری راخبردهد.

کارشناس حوزه مسکن فرشیدایلاتی دراین زمینه می گوید:بااجرایی شدن این سامانه حق کمسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین ونقش بنگاه های املاک درافزایش قیمت مسکن ونیزکاهش کنترل خواهدشد.

وی اضافه کرد:دراین سامانه پیش بینی شده است که حق کمسیون مشاوران املاک به صورت سیستمی تعیین واعلام وبدین طریق دیگرمشاوران املاک نمی توانندهرنرخی را که بخواهند اعلام کنند.

کارشناس حوزه مسکن با اشاره به اجباری شدن کدرهگیری از سال آینده خاطرنشان کرد:براین مبناخانه های فاقدکدرهگیری به عنوان خانه های خالی شناسایی شده ودیگرمالک ومستاجرنمی توانند به صورت توافقی اقدام به معامله نمایند،چراکه دراین صورت برای فردساکن ومالک جرایمی درنظرگرفته خواهدشد؛درضمن درتغییرات جدیدمالک ومستاجرمی توانند بدون مراجعه به مشاوراملاک ،اطلاعات معامله خودرادرسامانه ثبت وکدرهگیری رادریافت کنند.

وی ادمه داد:تغییرات جدیددرسامانه کدرهگیری معاملات مسکن ازیک طرف واجباری شدن دریافت کدرهگیری برای تمام معاملات ازطرف دیگر باعث می شود تا این گونه اقدامات درآخرسبب بالا رفتن نرخ مسکن خواهدشدبه حداقل برسند.

سرپرست دفتراقتصادمسکن وزارت راه وشهرسازی ابوالفضل نوروزی درمورد خوداظهاری مردم وتکمیل اطلاعات مالکیت وسکونت اشخاص نیز گفت :تکمیل سامانه املاک واسکان مزایای بسیاری دربرنامه ریزی بازارمسکن،سهولت درامورعموم مردم وجلوگیری ازکلاهبرداری دارد که بایددراسرع وقت به بهره برداری برسد.

وی بیان کرد:قانون برای جلوگیری ازثبت خوداظهاری اشتباه ویاعدم خوداظهاری سه ضمانت درنظرگرفته است.بدین ترتیب که باید تمامی خدمات عمومی دستگاه ها با استعلام ازسامانه املاک واسکان انجام گیرد،اشخاصی که خوداظهاری نکردند تعرفه برق واحدمسکونی آنها با بالاترین پلکان محاسبه وملک موردنظر به عنوان خانه خالی محسوب ومالیات اخذشود؛بنابراین ازمردم درخواست می شود تا هرچه سریع تربه سامانه املاک واسکان به نشانی (amlak.mrud.ir)مراجعه وبرای خوداظهاری اقدام کنند.

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support