برای املاک روستایی کشورچندین میلیون سندصادرشد | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

برای املاک روستایی کشورچندین میلیون سندصادرشد

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14174 بازدید
برای املاک روستایی کشورچندین میلیون سندصادرشد

امروزمیزاقتصادبه بررسی آخرین وضعیت ساخت مسکن روستایی ومقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی باحضوررئیس بنیادمسکن اکبرنیکزادوحسینی کارشناس مسکن بحث وبررسی شد.

سوال:اکنون ماچه تعدادبافت روستایی رامقاوم سازی کردیم؟

نیکزاد:مادرسال84فقط هفت درصدازمسکن های روستایی مان مقاوم بود،ولی اکنون مقدارمقاوم سازی به پنجاه ویک درصدرسیده است.

تمام این ساختمان هابرمبنای اصول فنی احداث شده اند.مادرروستاها به صورت سالیانه حدود200هزارواحدمسکن باید بهسازی کنیم.ماسال قبل 241هزارواحدمسکونی رانوسازی کردیم.

سوال:چرامقاوم سازی دربافت های روستایی ضرورت داردوقابل اهمیت است؟

حسینی:روستاها با مصالح کم دوام ساخته شده بودوروستاهای مادربرابر سوانح طبیعی مقاومت ندارند.ضروری ومهم است که ما مسکن روستایی مان رامقاوم کنیم.این عوامل باعث شد مابه مقاوم سازی بیشتراهمیت دهیم.

سوال:آیاسندهای روستایی صادرشده است؟

حسینی:علاوه برمسکن که بنیادمسکن متولی  ساخت است.سنددارکردن مسکن های روستایی یکی ازکارهای بنیاداست.این اسناددرشهرهای کوچک می تواندبه عنوان وثیقه به کاربیاید.ارزش این املاک باسنددارشدن املاک روستایی افزایش پیداکرده است وخیلی ازاختلافات ملکی روستاییان ازبین رفته است.

سوال:درسال قبل چه تعدادتسهیلات پرداخت شده است؟

نیکزاد:مابرای روستاها وشهرهای زیربیست وپنج هزارنفراین وام 200میلیون تومانی رادرنظرگرفته ایم.این وام فقط مختص روستاها نیست وبرای مقاوم سازی ساختمان است.درسه دهه قبل به لطف خداماسه میلیون وششصدسندروستایی صادرکردیم.حدود340هزارسنددرشهرهای زیربیست وپنج هزارنفربرای روستاییان صادرشده است.بانک هاعامل این سندها رابرای تضمین این وام دویست میلیونی به راحتی میپذیرند.

بحث مسکن روستایی معمولاًدراولویت است.ما بانهادهای حمایتی تفاهم نامه بسیارخوبی داریم وما می توانیم با آن تسهیلات مسکن راتا مرحله فونداسیون پیش ببریم.درکشورمایک پروانه بدون ناظرمسکن روستایی صادرنمی شود.

سوال:چطورمی توانیم زمان پرداخت تسهیلات را درکمترین حالت قراردهیم؟

حسینی: سنددارشدن روستاها بسیارمی تواند درگرفتن تسهیلات کمک کنند.اکنون روستاهای مامشاغل ومشکلات زیادی دارند.بسیاری ازمناطق کشور ماتسهیلات وامکانات را دریافت کردندولی ماهنوز مناطق محروم راداریم.ما نیازداریم که طرح هایی رادرسطح پهنه ای انجام دهیم.

سوال:مهم ترین اولویت های بنیادمسکن چیست؟

نیکزاد:درسال قبل بنیادمسکن388واحدمسکونی دردستورکارداشت که ماازتعهدمان عقب افتادیم،ولی به زودی کارمان راشروع خواهیم کرد.اصلی ترین برنامه ما اجرای طرح هادی وساخت مسکن ها درروستا هااست .بنیادمسکن درخدمت مردم ایران است.

 

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support