عملیاتی نشدن وعده های بانک مسکن درموردکارت اعتباری مصالح ساختمانی | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

عملیاتی نشدن وعده های بانک مسکن درموردکارت اعتباری مصالح ساختمانی

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15110 بازدید
عملیاتی نشدن وعده های بانک مسکن درموردکارت اعتباری مصالح ساختمانی

به گزارش ملکیتا،وزیرراه وشهرسازی حدود4سال قبل یعنی اوایل فروردین ماه سال98ازعملیاتی شدن کارت اعتباری مصالح ساختمانی حداکثرتا اواسط بهارهمان سال (1398)خبرداده بود.

محمداسلامی گفته بود:برای تولیدکنندگان وسازندگان مسکن شهری کارت اعتباری مصالح ساختمانی درنظرگرفته شده است.حداکثرتااواسط بهاراین طرح عملیاتی خواهدشدبه صورتی که درخریدوسفارش انبوه مصالح تخفیف قابل ملاحظه ای درنظر گرفته شودتابتوانددونقش بسیارمهم نخست تدارکات ولجستیک ساخت وسازرافراهم کند.

بررسی برنامه مسکن وزارت راه؛کارت مصالح ساختمانی گفتاردرمانی است

وی تصریح کرد:این کاربه کارخانه تولیدمصالح ساختمانی درحالت توقف ورکودجانی دوباره می بخشدودرآخرنتیجه این شدکه قیمت تمام شده تولیدمسکن رابتوان با همان میزان درصدتخفیف مصالح کاهش داد.

رحیمی انارکی گفته بود:چندین عنصردرارائه کارت تعهدی مصالح ساختمانی نقش اصلی دارند که هم شامل انبوه سازیاتولیدکننده مصالح وعمده فروش مصالح ساختمانی است ودرضمن شامل محصولاتی مانندآهن،میلگردوسیمان می شودکه درساخت وسازمصرف بالایی دارند.

وی بیان نمود:دریافت کنندگان این مصالح،محصولات خریداری شده رادریک چرخه کسب وکار،ازتولیدکننده تا مصرف کننده به شکل اعتباری دراختیارافرادحاضردراین چرخه قرارمی دهندوبه ترتیب25تا35درصدتخفیف درقیمت تمام شده ساختمان به مصرف کننده وخریدارنهایی منتقل خواهدشد.

برای کارت اعتباری مصالح ساختمانی وعده جدید داده شد

درشهریورسال98 هم خبری از عملیاتی شدن کارت مصالح ساختمانی نشدتا اینکه مدیرعامل سابق بانک مسکن درمردادماه 99با اعلام اینکه یکی ازبرنامه های اصلی بانک تأمین زنجیره تأمین کالاهست گفته بود:به دنبال آن هستیم تا ازطرح گام که بانک مرکزی آن راسال قبل رونمایی کرد وباتوجه به توافق بابازارسرمایه طی امسال (99)،بتوانیم کالاراخریداری کنیم امابرای سازندگان مهلت پرداخت وجه این کالا6تا9ماه باشد.

وی با اشاره به اینکه با برنامه بانک مسکن درتأمین نهاده های ساختمانی،درمسیرمذکورتورم برای سازندگان حذف می شود،افزود:بانک،پول مصالح ساختمانی رابدون هیچ افزایش قیمتی 6یا9ماه بعدازسازندگان دریافت می کند وتورم به سازنده وپس ازآن به خریدارمنتقل نمی شود.این برنامه امسال عملیاتی می شود.کارت مصالح ساختمانی نیزدربرنامه زنجیره تأمین،می تواندیکی ازابزارهاباشدوسازنده می توانددرجاهای خاص ازآن استفاده کند.ولی درزنجیره تأمین فراترازکارت مصالح ساختمانی رفته ایم.درضمن افزایش عرضه مسکن ازتولیدبه مصرف مهم ترین دستاوردبرنامه بانک مسکن است.این برنامه سرعت گردش نقدینگی راکند کرده وافزایش نقدینگی راکاهش می دهد که به کاهش تورم کمک می کند.

زیرساخت کارت مصالح ساختمانی درمرداد1400نهایی شد
شایان بیان کرد:بایدسازوکاری تعریف شود تاسیمان وفولادبه عنوان 2نهاده مهم ساختمانی به طورمستقیم ازتولیدبه محل مصرف برسد.با این کاردست واسطه ها قطع شده وقیمت مسکن به تعادل می رسد.

وی تأکیدکرد:کارت مصالح ساختمانی درحال پیگیری است تابتوانیم قسمتی ازتسهیلات خردومسکن رادراین قالب ارائه دهیم وزمانی که این کارت شارژمی شودفقط برای خریدمصالح ساختمان است وسازنده اجازه نداردآن را جای دیگری خرج کند

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیراین خبرباما به اشتراک بگذارید.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support