قوانین ومقررات ملی ساختمان نیازمندتغییراست | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

قوانین ومقررات ملی ساختمان نیازمندتغییراست

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 20074 بازدید
قوانین ومقررات ملی ساختمان نیازمندتغییراست

به نقل ازروابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛حمزه شکیب درجریان سفربه استان یزدوبیست وپنجمین اجلاس هیأت عمومی هدف ازبرگزارکردن این اجلاس راتمرکزبرای ارتقای کیفیت ساخت وسازبیان کردواظهارداشت50درصدهزینه های مردم برای تأمین مسکن صرف می شود.وماوظیفه داریم که برای آرامش خانواده هامسکنی ایمن تهیه کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشورازدولت اصلاح تعرفه وحق الزحمه مهندسان راخواستارشد وگفت:همگان بایدکمک کنندتامهندسان،درساختمان دانش خودراپیاده کرده وشهرداری نیزبه گزارش های تخلف توجه داشته باشد.

شکیب با بیان این که ارائه خدمات مهندسی درقالب اجراونظارت راازجمله اقدامات انجام شده ودردستورکارسازمان نظام مهندسی ساختمان دانست افزود:طی20سال قبل آنجایی که نقش نظام مهندسی نادیده گرفته شده است نتوانستیم درحوزه ساختمان ازسرمایه های مردمی بهره برداری صورت گیردودرنهایت آرامش افرادتأمین نشده است.

شکیب بابیان اینکه درکنارسازمان نظام مهندسی،شهرداری ها،وزارت کشورومردم نقش اصلی دارندودرضمن بایدایفای نقش کنندتصریح کرد:عدم هماهنگی میان دستگاه هامنجربه خسارت های مختلفی شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشورحوادثی مانندپلاسکوومتروپل رانتیجه رعایت نکردن قوانین استانداردوفنی نظام مهندسی دانست وبیان کرد:یکی ازاولویت های جدی سازمان نظام مهندسی کشورتوجه ویژه به مقوله آموزش است.

شکیب درموردقوانین ومقررات ملی ساختمان،گفت:کشوردراین حوزه نیازمندتغییروتحول اساسی است که بایدباعزمی همگانی ورویکردجدیدعلمی انجام شود.

هرجا تلاش براین بوده که به هردلیل اعم ازشرایط اقتصادی،فرهنگی ومدیریتی سازمان نظام مهندسی نادیده گرفته شود،امکان استفاده صحیح ازسرمایه گذاری های مردم سلب شده وآرامش،امنیت ورفاه برای ساکنان تأمین نشده است.

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیراین خبرکامنت کنید

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support