تمام کارگران ساختمانی به زودی بیمه می شوند | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

تمام کارگران ساختمانی به زودی بیمه می شوند

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15656 بازدید
تمام کارگران ساختمانی به زودی بیمه می شوند

به گزارش ملکیتادراسفندماه سال گذشته که هادی ساداتی،عضوهیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بااشاره به اینکه طرح اصلاحیه ماده5بیمه کارگران ساختمانی هنوزاجرایی نشده است،ازسازمان تأمین اجتماعی گلایه کرد

عضوهیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران،هادی ساداتی بااشاره به اینکه سازمان به دنبال بهانه های گوناگونی برای کاهش تعدادکارگران ساختمانی است گفت:درحال حاضربعدازگذشت حدوددوسال مجلس با طرح اصلاحیه ماده 5بیمه کارگران ساختمانی موافقت کردندودرآخربعدازموافقت کردند ودرآخربعدازموافقت شورای نگهبان،در24بهمن ماه رئیس مجلس آن رابرای اجراابلاغ کرد.اکنون این طرح به بهانه اینکه بایدآیین نامه آن تهیه شودازسوی تأمین اجتماعی اجرا نشده است.

وی بیان کرد:درکشورکل کارگران ساختمانی،کمتراز500هزارنفربیمه پردازی می کنندوبین 500تا600هزاردرنوبت انتظاربرای بیمه تأمین اجتماعی هستند.

هادی ساداتی بیان کرد:بیمه بعضی ازکارگران ساختمانی به خاطرخطای انسانی بازرسان تأمین اجتماعی درتأییده اشتغال فردقطع شده است؛ولی زیرباراشتباه خودنمی روندوهمچنان بیمه کارگرقطع می باشد

عضوهیئت مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بیان نمود:بیش از1میلیون و200هزارکارگرساختمانی درکشورداریم که بایدتحت پوشش بیمه باشندکه متأسفانه تعدادی ازآنها هنوزکارت مهارت دریافت نکرده اندبه همین علت شرایط بیمه شدن را ندارند.ولی امیدواریم درسال جدید حدود600هزارکارگرساختمانی براساس این قانون بیمه شوند.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی،میرهاشم موسوی گفت:با اصلاح ماده 5قانون بیمه کارگران ساختمانی وبعدازتدوین وابلاغ آئین نامه اجرایی آن،پیش گویی می کنیم بالغ بر500هزارنفرازکارگران ساختمانی پشت نوبت،به زودی تحت پوشش بیمه قرارخواهندگرفت.

وی یکی ازمحورهای سیاست کلی تأمین اجتماعی را توسعه پوشش بیمه پایه برشمردوگفت:توسعه فراگیری بیمه پایه،درسیاست های ابلاغی برای آحادجامعه موردتأکید قرارگرفته است.

میرهاشم موسوی افزود:نزدیک به 2میلیون نفر،ازابتدای استقراردولت سیزدهم ودریک سال اخیربالغ بر1میلیون نفربیمه شده جدیدتحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرارگرفته اند.

 

 

 

 

 

نظرات خودتان رازیراین خبربامابه اشتراک بگذارید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support