بیشترازصدهزا واحدمسکن مهر نیمه کاره رهاشده | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بیشترازصدهزا واحدمسکن مهر نیمه کاره رهاشده

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

12 ماه پیش 15685 بازدید
بیشترازصدهزا واحدمسکن مهر نیمه کاره رهاشده

محمدرضاکوچی درموردقیمت نهایی نهضت ملی مسکن،گفت:قیمت مصالح ساختمانی ثابت نیست،سیمان بالاوپایین می شودنرخ ها به حدی مواج است که مردم نمی دانندچه کنندودرضمن انبوسازان هم نمی دانندکه برچه مبنایی قراردادببندند.

رئیس کمسیون عمران مجلس شورای اسلامی درخصوص با وضعیت بازارمسکن،گفت:بعدازروی کارآمدن وزیرجدیدراه وشهرسازی،دربازارمسکن تغییرزیادی شاهدنبودیم.تحت تأثیرافزایش قیمتها وتورم،قیمت مسکن هم بالارفته است وهرمترمسکن نهضت ملی مسکن حدود10میلیون است یعنی هرواحد100متری یک میلیارد تومان می شودواگر400میلیون وام به متقاضیان داده شود،600میلیون آورده خودمتقاضیان باشد.

واحدهای نهضت ملی مسکن،قیمت مشخصی ندارد

وی بیان نمود:واحدهای نهضت ملی مسکن،قیمت مشخصی نداردوبرمبنای قیمت تمام شده مسکن،وجه از متقاضیان دریافت وبراساس آن خانه تحویل داده می شود.چونکه قیمت مصالح ساختمانی ثبات نداردقیمت سیمان بالا وپایین می شود قیمت ها به حدی مواج است که مردم نمی دانند چه کنندوانبوه سازان هم نمی داندکه برچه مبنایی قراردادببندند.

بانک ها به متقاضیان مسکن تسهیلات نمی دهند

درخصوص قانون جهش تولیدمسکن،آقای رضایی کوچی گفت:اجرای قانون جهش تولیدمسکن بسیاری ازمشکلات را حل می کرد،اما درست اجرا نشدوازطرف دیگربانک ها هم تسهیلات نمی دهند.بانک هابیشتردنبال کارسوداگری رفتندامروزنقش اصلی دررشدتولید،بانک ها هستندوچون بازپرداخت تسهیلات مسکن 20ساله است خیلی علاقه ای برای پرداخت تسهیلات ندارند.

صدهزارواحدازمسکن مهرنیمه کاره مانده است

درضمن دررابطه با پرونده مسکن مهر وی اظهارنمود:حدود100هزارواحدمسکن مهرنیمه کاره مانده است ومنابعی که درنظر گرفتندکم است.زمین های بسیارخوبی درشهرهای جدید به افرادبرای کارهای خدماتی وتجارتی واگذاری کردندکه هیچ کاری روی آنها انجام نشده است ؛بنابراین زمین هایی که درشهرهای جدیدبرای خدمات وتجارت واگذارشده است،درصورت عدم اجرای پروژه ،بایدبازگردانده ودرجهت مسکن سازی استفاده شود.

درپایان رئیس کمسیون عمران مسکن خاطرنشان کرد:من ازشهرجدیدپرندهم بازدید کردم وازنزدیک دیدم که زمین های متعددی رابه افرادواگذارکردندکه بدون هیچ کاری رهاشده است که لازم است این زمین ها به دولت بازگردانده،مولدسازی شده وبرای مسکن سازی تعلق بگیرد.

 

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

 

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support