سرنخ بازارملک به دست دلارافتاد؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

سرنخ بازارملک به دست دلارافتاد؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16852 بازدید
سرنخ بازارملک به دست دلارافتاد؟

به گزارش ملکیتا،درسال های اخیر قیمت دلارومسکن با تورم ورشدانتظارات ناشی ازآن روندی صعودی را پشت سرگذاشته اند.

طبق گزارش های مرکزآمارایران،متوسط قیمت مسکن درتهران درپاییزسال1389،یک میلیون و183هزارتومان بوده است؛12سال بعدیعنی پاییز1401این میانگین قیمتی دراتفاقی بی نظیر تا48میلیون و288هزارتومان رشدکرده است.

درشهرتهران متوسط قیمت مسکن دربازه زمانی پاییز1389تافصل مشابه آن درسال 1401حدوددوهزارو500درصدافزایش قیمت داشته است .

به صورت دیگر،یک فرددرسال1389باحدود11میلیون تومان می توانست درسطح متوسط یک آپارتمان بخرد،اما حالا بایدبرای همان واحدمسکونی حدود3میلیاردو600میلیون تومان هزینه کند.

تأثیرنرخ دلاربربازارمسکن

برمبنای دیدگاهی سنتی قیمت دلار ومسکن تا چسبندگی زیادی باهم دارندودرصورت بالارفتن قیمت دلار،قیمت مسکن نیزبا فاصله زمانی میان مدت دنباله روی نوسانات این ارزخواهدبود.اما این گزارش تا چه حدصحیح می باشدودرسال های گذشته براساس روندتاریخی این دوبازارچه مسیری را پشت سرگذاشته اند؟

اقتصاددان،پیمان مولوی دراین موردگفت:((سه دهه متفاوت درایران برای بازارملک وجوددارد.درایران بین سال های 74تا نزدیک سال 84متوسط قیمت ملک زیر1000دلاربود؛دردوره ای که احمدی نژادروی کارآمدتا زمانی که تحریم ها هنوز شروع نشده بود متوسط نرخ ملک به نزدیک دوهزار دلاررسیدوازاوایل دهه 90تاکنون متوسط قیمت ملک نسبت به هزاردلارتعریف شده است.))

وی درموردنسبت قیمت دلارومسکن بیان نمود:((درسال های اخیرنسبت بین دلارومتوسط قیمت ملک نزدیک به یک تا1/2بوده است.درپنج سال آخراین نسبت به طورتقریبی دربیشترمواقع صدق کرده است.))

مولوی ادامه داد:((دلیل آن این است که روندحرکتی وجهش های دلاردربازارمسکن خودرابیشتر نشان داده است.زمانی که ناگهان دلارجهش پیدا می کندزمان سرمایه گذاری مناسب وتبدیل دلار درایران فرا می رسد،مانندسال97که دلاراز4هزارتومان به18هزارتومان رسیدکه درآن دوره قیمت دلاری ملک سقوط آزادکردوسیگنال خریدملک با فروش دلاررا می دادکه درست بود.))

همچنین مولوی گفت:((مشابه این اتفاق درآذرودی ماه 1401نیزافتادوتاکنون روندرشد قیمت ملک هم ادامه داشته است.بنابراین هرموقع جهش ارزی اتفاق می افتدزمان خوبی برای تبدیل دلار به ملک درایران است واین موضوع روندرشددلار رادربازارملک هم می توانیم ببینیم.))

 

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support