اگردرسامانه ملی اسکان کشورثبت نام نکنیدبایدمالیات بدهید!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

اگردرسامانه ملی اسکان کشورثبت نام نکنیدبایدمالیات بدهید!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16730 بازدید
اگردرسامانه ملی اسکان کشورثبت نام نکنیدبایدمالیات بدهید!!!

به گزارش ملکیتا،مدیرکل راه وشهرسازی تهران بیان نمود:دراستان تهران 500هزارخانه خالی یادرحال ساخت وجودداردکه بایدازآنهامالیات دریافت شود.

وی تأکیدکرد:در10روزآینده کسانی که ملک خودرادرسامانه ملی اسکان کشورثبت نکنند،مشمول مالیات برخانه های خالی می شوند.

دراستان تهران شورای مسکن عزم خودراجزم کرده تاباشناسایی واحدهای خالی صاحبان آن را مجبوربه پرداخت مالیات کند.ولی دراین میان بایددیدچقدراین موضوع قابلیت اجرایی داردودرضمن وزارت راه وشهرسازی چه برنامه هایی درحال اجرایی دراین موردداردواینکه درآخراجرای این قانون تاچه اندازه شدنی است ومی توانددربازاراجاره قیمت ها را بشکند.

مدیرکل راه وشهرسازی تهران،خلیل محبت خواه ازعزم شورای مسکن تهران برای شناسایی واحدهای خالی خبردادوگفت:وزارت راه وشهرسازی براساس ثبت نام شهروندان درسامانه ملی اسکان واملاک کشوروهمچنین گرفتن اطلاعات ازدستگاه های خدمات رسان وشهرداری،اطلاعاتی رادراختیارسازمان امورمالیاتی قرارداده تا مالکانی که خانه های خالی دارندرا واداربه پرداخت مالیات کند.

وی درجواب این سؤال که چطورمی توان ثابت کرد که خانه ای خالی است یا نه،گفت:مامبنا رامیزان مصرف آب وبرق وگازقرارداده ایم وازسازمانهای خدمات رسان درخواست کرده ایم تاافرادی که مصرف متعارف ندارندرامشخص کند.مانیزبابررسی مصرف وداده های دیگری که داریم تشخیص می دهیم کدام خانه ها خالی است.

محبت خواه تأکیدکرد:اگرفردی اطلاعات خودراثبت نکند مبنا رابراین قرارمی دهیم که خانه اش خالی است.

خلیل محبت خواه اظهار کرد:مالیست خانه های خالی راازروشی که خودمان احصا کرده ایم لیست خانه های خالی را درآورده ایم.درحال حاضر500هزارخانه خالی یادرحال ساخت -خانه هایی که ازروی عمدوبرای گرانی بیشترساخت آنهاتوسط مالک به تعویق افتاده است-دراستان تهران وجودداردکه بایدازآنها مالیات دریافت شود.

مدیرکل راه وشهرسازی تهران به این موضوع هم اشاره کرد اگرکسی بتواندثابت کند که خانه اش خالی نیست مالیات بسته شده بر خانه اش لغومی شودوازاودراین خصوص مبلغی دریافت نمی شود.این قانون به مدت 2سال است که اجرامی شود وسال به سال هم تکمیل ترمی شود.ازسال قبل سازمان مالیات درحال گرفتن مالیات ازخانه های خالی است واگرسری به سازمان مالیاتی بزنیدخواهیددیدمراجعه کنندگان زیادی هستندکه می گویندخانه هایشان خالی نیست ولی باید مالیات پرداخت کنند واعتراض دارند.به طورمعمول این افرادجزءدسته ای هستندکه درسامانه اسکان ثبت نام نکرده اند.

 

 

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شما عزیزان درزیراین خبرهستیم.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support