عبورازهفت خوان رستم برای دریافت وام مستأجران | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

عبورازهفت خوان رستم برای دریافت وام مستأجران

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15127 بازدید
عبورازهفت خوان رستم برای دریافت وام مستأجران

سعیدلطفی،دبیراتحادیه مشاوران املاک تهران اظهارکرد:درطول چندسال قبل مسکن آنقدرگران شده که درتهران این وام100میلیون تومانی جوابگونیست وبخش قابل توجهی ازعددرهن را نمی تواندپوشش دهدوازطرف دیگرمستأجربرای دریافت این وام بایدازهفت خوان رستم عبورکندودرآخربهانه ای برای نپرداختن این وام به مستأجرمتقاضی پیدا می کنندومستأجرهم قیدآن رامی زند.

وی درموردبسته حمایتی دولت ووزارت راه وشهرسازی برای مستأجران والزاماتی که دراین بسته بایددرنظرگرفته شود به ویزه سقف وام ودیعه مسکن اظهارکرد:برای تابستان امسال تاکنون هیچ جزییاتی ازبسته حمایتی دولت ازمستأجران اعلام نشده است اما واقعیت این است که بسته های سال های قبل جوابگوی نیازهای مستأجران نبود ونتوانست کمکی به رفع مشکل مستأجران کند.

سعیدلطفی ادامه داد:دخالت دولت درقالب بسته حمایتی مستأجران نه تنها کمکی به آنها نکردبلکه بازاررا ملتهب ترهم کرد به صورتی که با تعیین سقف25درصدی افزایش اجاره بها خودعامل گرانی دربازاراجاره مسکن شدودرواقع این امکان رابه مالکان دادتا25درصداجاره راگران کننددرصورتی که بعضی ازموجران ومالکان قصدبالارفتن اجاره تااین سقف رانداشتند.دبیراتحادیه مشاوران املاک تهران تأکیدکرد:ازطرف دیگر همین میزان سقف افزایش 25درصدی هم رعایت نشدودولت ضمانت اجرایی آن را نداشت ودربازارنظارتی نشدبه صورتیکه دربعضی ازمناطق شاهد افزایش 150درصدی اجاره هم بودیم اما مستأجرنتوانست این ممنوعیت را که دولت اعمال کرده بودرا درمرجع پیگیری ودنبال کندواساساً مالکی که قصد افزایش اجاره بهاراداشت یه این ممنوعیت افزایش بیشتراز25ئدرصدتوجهی نداشت .

وی درموردوام ودیعه دربسته حمایتی گفت:مسکن درطول چندسال گذشته بسیارگران شده که این مبلغ وام که معادل 100میلیون تومان است درتهران جوابگونیستودرضمن نمی تواندبخش قابل توجهی ازمبلغ رهن را پوشش دهدوازسوی دیگر مستآجر برای دریافت این وام بایدهفت خوان رستم راپشت سربگذاردودرآخرهم بهانه ای برای نپرداختن این وام به مستأجرمتقاضی پیدامی کنندومستأجرهم قیدآن را می زند.

دبیراتحادیه مشاوران املاک،سعیدلطفی تأکیدکرد:امسال حداقل وام ودیعه مستأجران بایدسه برابرشود.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی نظرات خودتان رادرزیراین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support