بازارمسکن درمشت بنگاه ها!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

بازارمسکن درمشت بنگاه ها!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14957 بازدید
بازارمسکن درمشت بنگاه ها!!!

اواخرسال قبل، برمبنای آماردرتهران قیمت مسکن به 66درصدرسید.ددرسال جاری نیزبررسی های میدانی از نوسان نرخ های پیشنهادی آپارتمان درپایتخت حکایت دارد.

دررشدقیمت مسکن اثرگذاری بازارهای موازی،تورم عمومی وقیمت تمام شده ساخت مؤثراست؛با این حال دربازارمسکن نقش واسطه های ملکی به عنوان عامل ثانویه ایجادالتهاب موجب نارضایتی طرفین معامله شده است.

به طور طبیعی مشاوران املاک بایددلالت کننده باشندوبه آرامش بازارمسکن کمک کننداما درایران به خصوص کلانشهرتهران سه عامل تضادمنافع،گره خوردن کمیسیون مشاوران به قیمت ملک،ورقابت منفی دراین صنف موجب شده تابازوی آرامش بخش بازارمسکن به عامل آشفتگی تبدیل شود.

برای کاهش اثرات التهابی نقش مشاوران املاک دربازارمسکن نسخه های شفابخش نیزتاکنون نتایج مطلوبی نداشته است.

قرارشده بود که ازمهرماه1399کمیسیون مشاوراملاک شهرتهران از0.5درصدبه0.25درصدنرخ ملک که ازهرطرف معامله اخذمی شودکاهش پیدا کند؛دراین صورت به نظرمی رسد هرچه این تعرفه کاهش یابدتلاش مشاوران برای افزایش قیمت مسکن بیشترمی شود.

جوش دادن معامله به شرط کمسیون بالاترازتعرفه،گرفتن شیرینی،تظاهربه دلسوزی برای هردوطرف به منظورکسب منافع بیشترازمتعاملین،مقاومت دربرابرقیمت های پایین،فروش آپارتمان باقیمت بالاترازارزش واقعی وگرفتن ودیعه ازجمله تخلفات مرسوم بعضی ازبنگاه داران  مختلف است.اگرچه اتحادیه املاک می گویددرسطح شهرتهران حدود 200بازرس به فعالیت مشاوران نظارت می کندولی همچنان خریداران وفروشندگان ازنابسامانی بازارمسکن شکایت دارند.

دولت درروزهای آخر،بسته ای رابه منظورساماندهی بازاراجاره،گشت های شناسایی خانه های خالی وشناسایی بنگاه های معاملات ملکی غیرمجازتنظیم کرده است.

دراین خصوص مشاوروزیرراه وشهرسازی -سیدجوادسادات بیان کرد:درتلاشیم تا باهمکاری دوسکوی معاملات کشوراصالت آگهی ها راداشته باشیم وازدرج قیمت گذاری های غیرواقعی جلوگیری کنیم.

برخی ازکارشناسان ونمایندگان مجلس درنوسانات بازارمسکن ازنقش مشاوران املاک گلایه مندهستند.عضوکمسیون عمران مجلس -اقبال شاکری می گوید:تعداداملاکی ها ازسوپرمارکتی هابیشتراست.

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support