مستأجران قربانی اصلی قیمت های کاذب!!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

مستأجران قربانی اصلی قیمت های کاذب!!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15758 بازدید
مستأجران قربانی اصلی قیمت های کاذب!!!

قیمت گذاری درفضای مجازی موجب شده تاصاحبخانه هاهرقیمتی که مدنظردارندرادرسایت ها بگذارندوشایدجوروانی ازاین بازارها باحذف قیمت هاکاسته شود،اتفافی که چندسال قبل رخ داد.حذف قیمت ازآگهی های انلاین ممکن برخی ازمشکلات را کم کند.

درسال99حذف قیمت گذاری ازسایت هانیزباپیگیری های اتحادیه مشاوران املاک ازدستگاه قضایی ممنوعیت درج قیمت درپلتفرم های انلاین آگهی املاک به آنها ابلاغ شد.

این اتفاق با استقبال زیادی ازطرف نمایندگان مجلس،رئیس اتحادیه مشاوران املاک ووزارت راه وشهرسازی مواجه شد،زیرا که آنها دلیل این اتفاق راعامل بازگشتن ثبات وآرامش به بازارمسکن می دانستند.

درصورتی که باگذشت کمتراز2ماه ازآن اتفاق،نه تنهارشدمسکن متوقف نشدبلکه حدود20درصدهم افزایش یافت.حتی درشهرتهران  گزارش تحولات بازارمسکن که توسط بانک مرکزی منتشرمی شودنیزنشان دادکه باگذشت تنها6ماه متوسط قیمت خریدوفروش مسکن ازحذف دستوری قیمت ها ازپلتفرم های آنلاین بیشتراز60درصدبالارفت.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران،داوودبیگی نژاددرموردقیمت های مسـتأجران گفت:حقیقت این است که دولت سیزدهم وارث کم کاری های دولت های قبل درقسمت مسکن است.

وی بیان کرد:بازوی توانمنداطلاعات مسکن مشاورین املاک هستندکه می توانندبه مؤجرومستأجرکمک کنندوقیمت هارا کنترل کنند،چرا که روندصعودی قیمت ها ازفضای مجازی استارت خوردباتوجه به اینکه نظارتی هم برفضای مجازی نیست وحتی ممکن است بعضی ازافرادی که درفضای مجازی آگهی می گذارندمجوزفعالیت شغلی دررشته مشاوراملاک راندارندوموجب می شودقیمت افزایش یابد.

داوودبیگی نژاددرادامه بیان نمودکه ازابتدای فروردین ماه کارشناسان اعلام کردندکه فضای مجازی بایدکنترل شودزیراهرفردی هرقیمتی برای واحد خوددرنظرمی گیردودرفضای مجازی گذاشته می شود وچندین دفعه تأکیدکرده ایم که فضای مجازی کنترل شوددرحال حاضربرخی ازافرادی که درفضای مجازی فعال هستندکه فاقدمجوزمی باشندآن هم فقط به دلیل اینکه مالیات ندهند فضای مجازی را برای فروش واجاره انتخاب می کنندکه بامحدودیت این فضامی توان مقابل این مشاورین املاک که مجوز ندارند ایستادوازطرف دیگراگر قراراست که صاحبخانه ها درفضای مجازی موردی را آگهی کنندبایداحرازهویت انجام شودکه مشخص شودصاحبخانه خودآگهی راگذاشته است.

بعضی ازافرادمعتقدهستندکه حذف قیمت مسکن درفضای مجازی می تواند مشکلات را حل کندولی به نظرمی رسداین راهکارکوتاه مدت است وبرای اینکه این بازاربه تعادل برسدبهتراست ساخت وساز را گسترش دهیم تاعرضه وتقاضاهمخوانی داشته باشند.

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رازیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support