درسال جدید قیمت مسکن به چه سمتی می رود؟ | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

درسال جدید قیمت مسکن به چه سمتی می رود؟

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 16420 بازدید
درسال جدید قیمت مسکن به چه سمتی می رود؟

درسال 1402بیت اله ستاریان درموردشرایط بازارمسکن اظهارداشت:صددرصداقتصاددانان برروی این موضوع که برای سال 1402تورم دراقتصادایران بالاخواهدبود،اتفاق نظردارند؛بازارمسکن شرایط خاصی دارد وهیچ موقع از دیگرکالاها ودیگربازارهاتبعیت نکرده است وهمیشه دربلندمدت ازسایربازارها جلوتربوده است زیراکه ازجمله معاملات کلان است که تورم رادرزمان بیشتری نشان می دهد اما به طورکلی تورم بازارمسکن ازسایربازارها بیشتراست وحتی اگرتورم دراقتصاد صفرباشد،بازارمسکن تورم سرسام آوری خواهدداشت.

وی اضافه کرد:مسکن رانمی توان بلافاصله تولید یا واردکردوماکسری بسیاربالایی درتولیدمسکن داریم که سال به سال روی یکدیگراضافه وانباشته می شود.

درادامه درمورد تبعات کاهش ساخت وسازبر روندتوسعه،این کارشناس بازارمسکن عنوان کرد:هنگامی که ساخت وساز کاهش پیدامی کند،گردش پول هم کاهش می باید درنتیجه روندتوسعه راکندمی کندواقتصادبه سمت رکودمی رود.آمارساخت وسازدرسال هایی که بالا است،اقتصادپررونق است وگردش پول نیز بالا است .

ستاریان بااشاره به این موضوع که مسکن پتانسیل بالایی دارد،بیان نمود:استفاده سیاسی  ازآن ممنوع می باشدودرضمن هیچ دولتی حق نداردقبل ازتولیدوعده تولیدویاکاهش وافزایش قیمت بدهدواین سخنان باعث می شودبخش خصوصی ازاقتصادمسکن خارج شود.

 

 

منتظرنظرات گرانبهای شماعزیزان درزیراین خبرهستیم

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support