عدم پرداخت تسهیلات بانکی مهمترین چالش مسکن ملی ! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

عدم پرداخت تسهیلات بانکی مهمترین چالش مسکن ملی !

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 15185 بازدید
عدم پرداخت تسهیلات بانکی مهمترین چالش مسکن ملی !

علیرضاپاک فطرت بااشاره به اینکه نرخ مسکن تحت تأثیرعوامل مختلفی به شدت افزایش پیداکرده است،بیان نمود:با توجه به اینکه حدود50درصدازمصالح ساختمانی راسیمان وفولاددربرمی گیردگران شده است واگردولت بتواندنرخ این دومحصول را کنترل کندعملاًقیمت ساخت وسازافزایش نمی یابد.ازسوی دیگرشرکت های تولیدکننده این محصولات رابا انرژی یارانه ای تولید می کنند وحقوق ریالی به کارگران می دهندولی محصول رابانرخ دلارعرضه می کنند.

عضومجلس شورای اسلامی بابیان اینکه قیمت مسکن ومصالح ساختمانی فقط بانوسانات ارزی بالامی روند،افزوددراصل بعضی ازشرکت هابه محض اینکه دلارنوسان پیدا می کندسریع قیمت محصولات راافزایش می دهندبرای مثال بعدازاینکه دلاراز60هزارتومان به50هزارتومان رسیدمسکن ومصالح ساختمانی تعدیل نکردند.

وی درمورداینکه قیمت تمام شده مسکن که متری ده میلیون تومان تمام می شودگفت این قیمت بدون درنظرگرفتن هزینه های مجوزوزمین وغیره....است،به همین علت این هزینه ها درمسکن ملی بایدتوسط مصرف کننده هاپرداخت شودوتنهااگرافرادی خاص که توان مالی ندارندبایدموردحمایت دولت قرارگیرند.

علیرضاپاک فطرت درمورددلایل تعویق دراجرای پروژه های مسکن ملی اظهارکرد:به دلیل کمبودنقدینگی شرایط کنونی پروژه های مسکن به تعویق افتاده است وتازمانی که مردم پول نپردازنددولت هم نمی تواندپروژه هاراپیش ببرد.

اودرموردامتیازات دولت برای اجرای پروژه های مسکن ملی یک طبقه تصریح کرد:اکنون ازمردم برای اجرای پروژه های مسکن ملی هزینه های مجوز وپروانه وغیره...گرفته نمی شود.درضمن نبایدفراموش کردکه تسهیلات مسکن درمقطع کنونی یکی دیگرازچالش های پروژه های نهضت مسکن ملی است وامروزبانک ها می گویندکه پول ندارندزیرا برخی ازآنهامدعی هستندکه پول هایی که دارندسپرده های مردم است وآن ها نمی توانندسپرده های با نرخ سود20درصدی رابه تسهیلات 18درصدی نهضت مسکن ملی بدهد.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاًنظرات خودتان رازیرهمین خبرکامنت کنید.

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support