آخرین برآوردهزینه بر ای ساخت مسکن ملی | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

آخرین برآوردهزینه بر ای ساخت مسکن ملی

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 14867 بازدید
آخرین برآوردهزینه بر ای ساخت مسکن ملی

به گزارش ملکیتا،پروژه نهضت ملی مسکن باوجودچالش هایی که درتأمین منابع آن وجودداردبه تدریج درحال رونق گرفتن است.به گفته ی مسئولان وزارت راه وشهرسازی درکل کشورازچهارمیلیون واحدهدف گذاری شده یک میلیون و400هزارواحدبه مرحله اجرا رسیده است.

با توجه به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی تأمین منابع طرح نهضت ملی مسکن ازموضوعات اصلی است سقف تسهیلات تادوروزقبل450میلیون تومان بود که شورای پول واعتباراین رقم رابه550میلیون تومان افزایش داد.سازندگان می گویندکه افزایش وام باعث تقویت پروژه ها می شود.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران-ایرج رهبربا بیان اینکه درماه های آخربانوسانات قیمت نهاده های ساختمانی مواجه شده ایم اظهارنمود:درشهرهای استان تهران سقف تسهیلات 450میلیون تومان بودولی بانک ها سقف وام رافقط درشهرهای جدیدپرداخت می کردندوبه شهرهایی ماننداسلام شهر،رباط کریم وقرچک به طورنهایی 300میلیون تومان اختصاص می دادند.

ایرج رهبرخاطرنشان کرد:برای استان تهران حدود500هزارواحدنهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده است که کمتراز200واحدبه مرحله اجرارسیده است.درزمان آقایان اسلامی ومرحوم رستم قاسمی تفاهم نامه هایی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن دراستان تهران منعقدشده بود که امیدواریم به نتیجه برسد.پروژه هاازطریق زمین دولتی ،آورده متقاضیان وپرداخت تسهیلات بانکی اجرامی شود.

وی درموردهزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن گفت:درحال حاضرطبق برآوردماهزینه ساخت این پروژه به بیشتراز10میلیون تومان درهرمترمربع رسیده است؛زیرا که با تغییرات قیمت نهاده های ساختمانی مواجهیم.دراواخر سال قبل قیمت هرکیلو فولاداز26هزارتومان به 30هزارتومان رسیده اما قیمت سیمان خوشبختانه افزایش چندانی نداشته است.اگرمبلغ وام 550میلیون تومان باشد تخمین می زنیم که لازم است حدود500میلیون تومان متقاضیان آورده داشته باشند.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران درمورد آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن دراستان تهران بیان نمود:درشهرهای شهریارواسلامشهرپروژه های ما به حدود60درصدپیشرفت فیزیکی رسیده وفعال است.تا موقعی که تسهیلات بانکی وآورده متقاضی جوابگوباشدکارها راپیش می بریم.تسهیلات 300میلیون تومانی جوابگوی تکمیل طرح ها نبود که امیدواریم وام 550میلیون تومانی به دست مابرسد وکارها تسریع شود.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیزوگرامی نظرات خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support