خبرمهم درموردقانون بیمه کارگران ساختمانی!! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

خبرمهم درموردقانون بیمه کارگران ساختمانی!!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 17849 بازدید
خبرمهم درموردقانون بیمه کارگران ساختمانی!!

عضوکمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی،گفت:درجلسه علنی روزیکشنبه 17اردیبهشت ماه 2فوریت این طرح رأی آوردوطرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

وی بیان نمود:درکمیسیون طرح مذکورموردارزیابی قرارگرفت وتمام ابهامات وایرادات آن برطرف شدوطرح جهت بررسی به هیئت رئیسه ارسال می شود.

سیدکریم حسینی درمورد مشکلی که براثراجرای مصوبه مجلس دراین باره به وجودآمده اظهارنمود:براساس گزارش هایی که به مجلس رسیده مواردی که سال قبل درموردسازوکارحق بیمه کارگران ساختمانی درمجلس تصویب شد،متأسفانه درسراسرکشوربرای فرآیندصدورپروانه های ساختمانی ایجادمشکل کرده است.

وی ادامه داد:گویا درشهرهای کوچک ومتوسط به علت اشتباهی که درمتن نهایی گزارش وجودداشت نحوه محاسبه صدورپروانه های ساختمانی دچارمشکل شده که بااصلاح آن مشکل صدورپروانه های ساختمانی بابت حق بیمه کارگران ساختمانی درشهرهای کوچک ومتوسط رامی توان حل کرد.

نائب رئیس مجلس-علی نیکزاددر(روزیکشنبه17اردیبهشت ماه )درجلسه علنی نوبت عصربررسی فوریت طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی درموردمشکل به وجودآمده درقانون مصوب مجلس گفت:که نمایندگان درحوزه انتخابیه ودرایام سرکشی نمایندگان مراجعاتی داشته اندودرضمن آقای قادری طرحی را ارائه کردندتا4الی 6درصدازقیمت منطقه ای رابرای تأمین اجتماعی دریافت داشته باشندواین موضوع برخلاف نظرطراح محترم تصویب شدو4الی 6درصدقیمت منطقه ای تبدیل به 4الی 6درصدحداقل حقوق ودستمزدتصویب شدوحالا اگریک سازنده برای صدمتربخواهدمجوزساخت بگیرد،اکنون باید21الی 25میلیون تومان پرداخت کنددرصورتی که این موضوع قبلاً2الی3میلیون تومان بودبراین اساس دوستان کمیسیون عمران وبرادرارجمندآقای عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی این موضوع رامدنظرقراردادندومااصلاح آن راانجام دادیم ومتأسفانه اگرغیرازاین باشدمشکل خواهیم داشت زیرا که درسازمان تأمین اجتماعی پروانه های ساختمانی متوقف است.

 

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی نظرات گرانبهای خودتان رادرزیرهمین خبرکامنت کنید.

 

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support