پیش‌بینی جدید ازنرخ مسکن درتهران! | ملکیتا
تبلیغات

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!

پیش‌بینی جدید ازنرخ مسکن درتهران!

مجله خبری ملکیتا

نویسنده:کارشناس محتوا درملکیتا

1 سال پیش 12971 بازدید
پیش‌بینی جدید ازنرخ مسکن درتهران!

به طورتقریبی باکاهش قیمت ارزدرتمامی بازارهای سرمایه ای شاهدکاهش قیمت بوده ایم.یکی ازاین بازارهای تأثیرگذاربازارمسکن است.دربعضی ازمناطق قیمت مسکن تا2میلیاردکاهش پیداکرده است.ولی هنوز این کاهش قیمت مسکن به طوری محسوس نشده است که برقیمت اجاره نیزتأثیرخودرابگذارد.

مجلس ودولت برای ساماندهی بازارمجلس اراهکارهایی یجادکرده‌اند که به نظرمی‌رسددرآینده تأثیرآن به چشم بخورد.درمورد وضعیت بازارمسکن بارئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران،کیانوش گودرزی به گفتگوپرداخته‌ایم باماهمراه باشید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران،کیانوش گودرزی درموردمصوبه مجلس مبنی برساماندهی بازاراجاره مسکن گفت:از سال1387اتحادیه مشاوران املاک کشورسامانه ای را با نام سامانه املاک ومستغلات طراحی کردندومشاورین املاک سابقه 100ساله دارند واین سامانه همان است که درحال حاضربا آنکدرهگیری دریافت می‌شود.مشاورین املاک درهمان زمان به تمامی نهادهای حوزه مسکن اعلام کردندبرای ساماندهی بهتر وشفافیت بیشترخواهان آن هستیم تابرای نظارت براین واحدها ارگانی شکل گیرد.امامتأسفانه باتمام پیگیری هااین اتفاق شکل نگرفت.

 

فروشگاه خودت را تبلیغ کن.

فروشگاه مصالح،تاسیسات وتجهیزات ساختمانی خودت را اینجا تبلیغ کن وفروشت را چندبرابرکن!
 

تبلیغات هدفمند وهوشمنددرملکیتا

آژانس یامشاوراملاک خودت را به میلیون ها نفر معرفی کن. کیلیک کن وتبلیغ خودت راثبت کن!
 

کیانوش گودرزی اظهارنمود:از سوی دیگردولت های قبل نسبت به ساخت مسکن همکاری نکردندوبارآن بردوش دولت سیزدهم افتاد.هرتغییری که درحوزه مسکن شکل می‌گیردموجب کسادی کارمشاوران املاک می‌شودودرآمدآنها را بامشکل روبرومی‌کند.به همین دلیل مشاوران املاک همیشه خواهان این هستندکه قیمت هاثابت بماند.

وی درموردقیمت مسکن بیان نمود:دولت برای تنظیم گری بازارتمام تلاش خودراانجام می‌دهد.اخیراًشاهد کاهش قیمت دلاروطلا بودیم وبه نظر می‌رسدنرخ مسکن هم دستخوش تغییرشودوروندکاهشی به خودگیرد.این تغییرقیمت درمناطق شمالی بیشترودرمناطق جنوبی کمترمی‌باشد.درموردبحث اجاره مسکن هنوز مشکل وجود داردوقیمت هامستأجران راکلافه کرده است.

کیانوش گودرزی درموردتأثیرپلتفرم‌ها بربازارمسکن گفت:دولت به پلتفرم‌هانگاه خوب ومثبتی ندارد وفکرمی‌کند باوجود این پلتفرم‌ها قیمت مسکن تغییرمی‌کندولی بایدتوجه داشت قیمت مسکن ازاین پلتفرم‌ها ومشاوران املاک تأثیری نمی‌گیرد.چیزی که باعث بالارفتن قیمت مسکن شده تورم است که هرساله افزایش پیدامی‌کندوموجب بالارفتن هزینه سبدزندگی مردم شده است.مالک ها درپلتفرم‌هاقیمت آپارتمان‌ها رامشاهده می کنندوخودشان قیمت‌گذاری می‌کنندوبه املاکی‌ها اعلام می‌کنند.

وی درپایان گفت:نگاه مردم بایدتغییرکندومسکن نیز ازنگاه سرمایه ای باید خارج شود.نگاه مردم بایدهمدلی وکمک به یکدیگرباشدتا برای تسهیل اجاره مسکن درکنارتلاش های دولت این اتفاق هم باید صورت بگیرد.زمانی مشاوران املاک برای فروش مسکن1درصدکمسیون می‌گرفتنددرحال حاضر25صدم درصدکمسیون دریافت می‌کنند.

اگرموضوع گرانی مسکن توسط مشاوران املاک حقیقت داشته باشد بایدآن زمان قیمت مسکن افزایش پیدامی‌کردنه الان که یک چهارم آن زمان است؛پس این ذهنیت بدون منطق ودورازذهن است.هرچقدرقیمت مسکن ثابت باشدیاکاهش یابدبه نفع مشاورین املاک است.به این دلیل که باثبات بازار،مردم برای خریدوفروش تمایل بیشتری دارندواین به درآمدمشاورین کمک می‌کند.

 

 

 

 

هموطنان عزیز وگرامی لطفاً نظرات گرانبهای خودتان رابا ما درمیان بگذارید

ثبت نظر
لیست نظرات 0 نظر
سوالی برا شما پیش آمده از ما بپرسید!!! support